Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçylary üç ýurtduň Prezidentleriniň duşuşygyny maslahatlaşdylar

15:10 06.07.2021 15762

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2507/original-160e294839e4ff.jpeg

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Jeýhun Baýramow bilen şenbe güni geçiren telefon arkaly gepleşiginde ýokary syýasy derejede gazanylan bilelikdäki ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň depginini ara alyp maslahatlaşdy. Ministrler şu ýyl geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet baştutanlarynyň ýokary derejeli üçtaraplaýyn duşuşygynyň aýratyn ähmiýetini belläp geçdiler. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Üç ýurduň Liderleriniň duşuşygynyň möhüm ähiýeti dogrusynda şeýle hem Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen telefon arkaly söhbetdeşliginde hem bellenilip geçildi. Söhbetdeşligiň barşynda Türkiýe Respublikasynyň Baştutanynyň Türkmenistana boljak saparyna görülýän taýýarlyga aýratyn üns berildi.

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitiniň çäklerinde birnäçe ylalaşyklara gol çekmek meýilleşdirilýär.

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň şu ýyl Türkmenistana meýilleşdirilýän sapary barada onuň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli iberen gutlag hatynda hem bellenilip geçilýär.

Başga makalalar
162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cc02836c6b3.jpeg
Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi birinji ýarym ýylyň jemleri boýunça 6% möçberde saklanýar

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşi ýokary derejede — 6 göterim möçberde saklanýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde habar berdi. Mejlisiň barşynda 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri seljerildi.


162ce693deab72.jpeg
2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda zähmet haklary, pensiýalar we döwlet kömek pullary ýokarlandyrylar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda Türkmenistanda aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyrylar. Degişli resminama Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


162ce69aeb4ed7.jpeg
Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alyşda bolar

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alşa çykar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlap geçen anna güni geçiren giňişleýin Hökümet mejlisinde karar kabul etdi.


162cc021d5ee65.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda işiniň netijelerine garaldy

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi.