Daşoguz welaýatynda ýerasty suwlary gözlemek boýunça işler dowam etdirilýär

17:05 04.07.2021 5190

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2498/original-160ded48535b88.jpeg

2021-nji ýylyň bäş aýynyň dowamynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň hünärmenleri ilatly nokatlary ýeterlik suw bilen üpjün etmek maksady bilen ýerasty suwlary gözlemek, olaryň ätiýaçlyklaryny anyklamak, şeýle hem guýulary ulanmak boýunça iri möçberli işleri geçirdiler.

Şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda iş meýilnamasy 129,69% ýerine ýetirildi. Gubadag, Boldumsaz, Akdepe, Gurbansoltan eje adyndaky etraplarda ýerasty suwlary düýpli seljermek boýunça işler üstünlikli ýerine ýetirildi.

Häzirki wagtda welaýatyň çäklerinde ýerasty suwlary, suwly plastlary öwrenmek, olaryň ätiýaçlyklaryny anyklamak boýunça buraw we ylmy-gözleg işleri geçirilýär. Ýakynda Ruhubelent etrabynda we S.Nyýazow adyndaky etrapda ekspedisiýanyň hünärmenleri tarapyndan 1:50000 ölçegde geoekologiýa suraty düşürildi. Bu suratlar agyz suwunyň täze çeşmelerini ýüze çykarmaga ýardam eder.

Häzirki wagtda gözleg brigadalary Was, Şasenem, şeýle hem uzakkdaky ilatly nokatlarda gözleg-barlag işlerini dowam edýärler, welaýatyň çäginde agyz suwunyň çeşmeleriniň düzümini, hilini, gurluşyny we ulanmak mümkinçiligini öwrenýärler.

Başga makalalar
1655b047c8d997.jpg
Türkmen-eýran hökümetara toparynyň mejlisiniň jemleri boýunça hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi

17-18-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-eýran hökümetara toparynyň 17-nji mejlisi energetika we awtoýollaryň gurluşygynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda resminamalara gol çekmek bilen tamamlandy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


1610d3994e9be2.jpeg
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

6-njy awgustda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162d130b468ff0.jpeg
Türkmenistan bilen Özbegistanyň haryt dolanyşygy 2021-nji ýylda ABŞ-nyň 902 mln dollaryna ýetdi — Şawkat Mirziýoýew

Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky haryt dolanyşygy 5 esse köpeldi. 2021-nji ýylda bu görkeziji ABŞ-nyň 902 mln dollaryna barabar boldy. Bu barada Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Daşkentde Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen geçirilen duşuşygyň jemleri boýunça belledi.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.


1655b04200c7ed.jpg
Aşgabat we Tähran gaz hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar

18-nji noýabrda Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisinde taraplar gaz hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar. Bu barada TDH habar berdi.