BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi

22:56 01.07.2021 16464

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2489/original-160dc150c5866b.jpeg

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.

YHG-nyň Energetika ministrleriniň ýygnagyna gurama agza bolan – Eýran, Türkiýe, Türkmenistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Özbegistan, Täjigistan, Owganystan we Azerbaýjan ýaly döwletleriň we birnäçe halkara guramalaryň ýokary derejeli wekilleri gatnaşdylar.

Ministr Şahbazow Günorta gaz geçelgesiniň sebitiň energiýa üpjünçiligindäki ornuna ünsi çekip, şu ýyl TANAP arkaly tebigy gazyň türk sarp edijilerine 2 milliard 500 million kub metriniň iberilendigini aýtdy. Ol şeýle hem TAP arkaly tebigy gazyň Ýewropaly sarp edijilere 2 milliard 800 million kub metriniň iberilendigini belledi.

Maslahatyň netijelerine görä, resmiler YHG-nyň çäginde energiýa hyzmatdaşlygyny ilerletmek maksady bilen Baku Jarnamasyny kabul etdiler. Bu resminama, YHG agza ýurtlaryň arasynda nebit, tebigy gaz, nebithimiýa we nebit önümleri bilen üpjün etmek, elektrik ulgamlaryny, sebitdäki elektrik energiýanyň  söwdasyny, arassa energiýa çeşmelerini, energiýa netijeliligini ösdürmek, howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde arassa energiýa ulanylyşyna geçmegi maliýeleşdirmek boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegi göz öňünde tutýar.

Başga makalalar
162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cc02836c6b3.jpeg
Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi birinji ýarym ýylyň jemleri boýunça 6% möçberde saklanýar

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşi ýokary derejede — 6 göterim möçberde saklanýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde habar berdi. Mejlisiň barşynda 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri seljerildi.


162ce693deab72.jpeg
2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda zähmet haklary, pensiýalar we döwlet kömek pullary ýokarlandyrylar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda Türkmenistanda aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyrylar. Degişli resminama Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


162ce69aeb4ed7.jpeg
Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alyşda bolar

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alşa çykar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlap geçen anna güni geçiren giňişleýin Hökümet mejlisinde karar kabul etdi.


162cc021d5ee65.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda işiniň netijelerine garaldy

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi.