Si Szinpin Gurbanguly Berdimuhamedow bilen türkmen-hytaý gatnaşyklaryny has ýokary derejelere çykarmaga taýýar

14:25 30.06.2021 4499

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2474/original-160daf4b36af31.jpeg

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlap iberen hatynda türkmen-hytaý gatnaşyklaryny has ýokary derejä çykarmaga taýýarlygyny mälim etdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

«Şu ýyl Türkmenistan Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýär. Siziň parasatly baştutanlygyňyzda ýurduňyz düýpli özgertmeleri geçirmekde, ösüş we abadançylyk babatynda uly üstünlikler gazandy. Hytaý tarapy bu üstünliklere ýokary baha berýär» diýip, Si Szinpin belleýär.

« Geljek ýylda ýurtlarymyz diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny bellär. Hytaý-türkmen strategik hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine uly üns bermek bilen, Siz bilen bilelikde iki ýurduň halklarynyň bähbidine döwletara gatnaşyklary has ýokary derejä çykarmak üçin tagallalarymyzy birikdirmäge taýýardyrys» - diýlip hatda aýdylýar.

«Häzirki wagtda hytaý-türkmen gatnaşyklary üstünlikli ösdürilýär, syýasy taýdan özara ynam, netijeli işewürlik hyzmatdaşlygy hem-de halkara guramalaryň çäklerinde ýakyn hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar. Iki ýurduň halklary özara goldaw ruhunda pandemiýa garşy bilelikde göreş alyp barýar, däp bolan dostluk pugtalandyrylýar» - diýlip hatda aýdylýar.

Başga makalalar
162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cc02836c6b3.jpeg
Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi birinji ýarym ýylyň jemleri boýunça 6% möçberde saklanýar

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşi ýokary derejede — 6 göterim möçberde saklanýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde habar berdi. Mejlisiň barşynda 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri seljerildi.


162ce693deab72.jpeg
2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda zähmet haklary, pensiýalar we döwlet kömek pullary ýokarlandyrylar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda Türkmenistanda aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyrylar. Degişli resminama Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


162ce69aeb4ed7.jpeg
Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alyşda bolar

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alşa çykar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlap geçen anna güni geçiren giňişleýin Hökümet mejlisinde karar kabul etdi.


162cc021d5ee65.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda işiniň netijelerine garaldy

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi.