Wladimir Putin Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady

15:31 30.06.2021 4222

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2475/original-160daf45839950.jpeg

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin telefon arkaly söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady diýip, Interfaks RF-niň Prezidentiniň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.

«Gepleşikleriň barşynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hem-de koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna garşy göreş babatda özara hereketler ara alnyp maslahatlaşyldy» diýlip habarda aýdylýar.

Gurbanguly Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk, öňden gelýän dostluk, birek-birege ynanyşmak hem-de özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň bu gün ähli ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýändigini nygtady.

Öň, Wladimir Putin Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.

«Siziň baştutanlygyňyzda Türkmenistan durmuş-ykdysady ösüş ýoly bilen ynamly öňe gidip, sebit we halkara işlerde möhüm orun eýeleýär. Biziň döwletlerimiziň arasynda strategik hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen tagallalaryňyza ýokary baha berýäris.»

«Bilelikdäki tagallalarymyz bilen hemme ugurlarda özara bähbitli rus-türkmen gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürjekdigimize ynanýaryn. Munuň özi biziň dostlukly halklarymyzyň bähbitlerine laýyk gelýär we Merkezi Aziýada hem-de Hazar deňzi sebitinde durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilendir» diýlip hatda aýdylýar.

Başga makalalar
1655b047c8d997.jpg
Türkmen-eýran hökümetara toparynyň mejlisiniň jemleri boýunça hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi

17-18-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-eýran hökümetara toparynyň 17-nji mejlisi energetika we awtoýollaryň gurluşygynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda resminamalara gol çekmek bilen tamamlandy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


1610d3994e9be2.jpeg
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

6-njy awgustda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162d130b468ff0.jpeg
Türkmenistan bilen Özbegistanyň haryt dolanyşygy 2021-nji ýylda ABŞ-nyň 902 mln dollaryna ýetdi — Şawkat Mirziýoýew

Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky haryt dolanyşygy 5 esse köpeldi. 2021-nji ýylda bu görkeziji ABŞ-nyň 902 mln dollaryna barabar boldy. Bu barada Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Daşkentde Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen geçirilen duşuşygyň jemleri boýunça belledi.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.


1655b04200c7ed.jpg
Aşgabat we Tähran gaz hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar

18-nji noýabrda Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisinde taraplar gaz hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar. Bu barada TDH habar berdi.