Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

22:57 01.07.2021 4345

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2490/original-160dad96e756a5.jpeg

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.

Hususan-da, gürrüň türkmen tebigy gazyny we elektrik energiýasyny Gyrgyzystana ibermegiň tehniki, guramaçylyk meselelerini we beýleki wezipeleri ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyrys diýip, döwlet Baştutany belledi.

Şunlukda, üstaşyr ýurt bilen ylalaşyk boýunça zerur bolan ýagdaýynda üçtaraplaýyn bilermenler duşuşygy guramagyň maksadalaýyklygy bellenildi.

Ulag ulgamy hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Biziň ýurtlarymyzyň bilelikdäki tagallalary kuwwatly we döwrebap düzümi döretmek boýunça baş maksadyň amala aşyrylmagyna gönükdirilmelidir. Ol Aziýa, Ýewropa, Ýakyn Gündogar ulag ulgamlarynyň birleşmegini üpjün eder diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Türkmenistan Hazar deňzine çykalgasy bilen ýurtlarymyzy baglaşdyrýan ulag geçelgesi boýunça bilelikdäki işlere taýýardyr.

Döwlet Baştutany 2019-njy ýylyň awgust aýynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumynda goňşy ýurtlar, ilkinji nobatda bolsa, Merkezi Aziýa sebitinde Gündogar — Günbatar ugry boýunça ulag-üstaşyr hyzmatdaşlygynyň möhüm guşaklygyny döretmekde Hazar sebitine möhüm ornuň degişlidigini belledi.

Sebitiň dünýä ummanyna açyk çykalgasy bolmadyk döwletler üçin öz eksport harytlaryny Ýewropa, Russiýa, Kawkaz ýurtlaryna, Ýakyn we Orta Gündogar ýurtlaryna ibermegini üpjün edýän Hazaryň gündogar deňiz portunyň mümkinçiliklerini doly güýjünde ulanmaklaryny zerur hasaplaýaryn diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şunlukda, Türkmenistan Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň kuwwatlyklaryny amatly şertlerde Gyrgyzystanyň bähbidine ulanmak meselesini ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyr diýip, türkmen Lideri aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň Bilelikdäki Beýannamasynda bellenilişi ýaly, «Taraplar ýangyç-energetika pudagynda ýurtlaryň arasynda kooperasiýany güýçlendirmegi ylalaşdylar we degişli düzümlere Türkmenistandan tebigy gazy, elektrik energiýasyny, şeýle hem suwuklandyrylan gazy Gyrgyz Respublikasyna ibermek meselesiniň üstünde işlemegi tabşyrdylar».

Başga makalalar
162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cc02836c6b3.jpeg
Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi birinji ýarym ýylyň jemleri boýunça 6% möçberde saklanýar

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşi ýokary derejede — 6 göterim möçberde saklanýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde habar berdi. Mejlisiň barşynda 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri seljerildi.


162ce693deab72.jpeg
2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda zähmet haklary, pensiýalar we döwlet kömek pullary ýokarlandyrylar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda Türkmenistanda aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyrylar. Degişli resminama Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


162ce69aeb4ed7.jpeg
Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alyşda bolar

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alşa çykar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlap geçen anna güni geçiren giňişleýin Hökümet mejlisinde karar kabul etdi.


162cc021d5ee65.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda işiniň netijelerine garaldy

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi.