ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň täze başlygy bilen energohowpsuzlyk we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyklar maslahatlaşyldy

21:18 03.06.2021 4003

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2318/original-160b86efac99a7.jpeg

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen Başlygy, Ilçi Jon MakGregor bilen duşuşygyň barşynda häzirki bar bolan taslamalaryň durmuşa geçirilişi, şeýle hem hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Hususan-da, energiýa howpsuzlygy ulgamynda, şol sanda ÝHHG-niň çäklerinde energiýa durnuklylygy boýunça başlangyçlary işläp taýýarlamakda özara hereketleriň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de ulag durnuklylygy agzalyp geçildi. “Gündogar-Günbatar” geçelgesiniň mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça bilelikdäki taslamalar bilen bagly pikir alyşmalar boldy.

Taraplar häzirki wagtdaky taslamalaryň durmuşa geçirilişine seretdiler, şeýle-de öňde duran döwür üçin hyzmatdaşlygyň ugurlarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Ekologiýa, maglumat howpsuzlygy we beýleki ulgamlarda hereketleri utgaşdyrmak bilen bir hatarda, häzirki zamanyň sebit hem-de halkara derejelerdäki howplaryna we wehimlerine garşy göreşmekde ysnyşykly gatnaşyklaryň ähmiýeti nygtaldy. 

Duşuşygyň barşynda Ilçi Jon MakGregor türkmen tarapyna özüniň ynanç hatlaryny gowşurdy.

Başga makalalar
160d5806a765c2.jpeg
Geologlaryň ygtyýaryna ýöriteleşdirilen tehnikalaryň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy

«Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Mary meýdançasyndaky geofizika barlaglarynyň önümçilik-tehnologiki gullugy ösen infrastruktura eýe bolan önümçilik binýadyna eýedir. Ýakynda müdirlige «KAMAZ» ýöriteleşdirilen tehnikalaryň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy.


164d1dee7075a8.png
BAE-den we Owganystandan gelen işewürler TDHÇMB-niň söwdalarynda «Türkmennebit» DK-nyň önümlerini satyn aldylar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.


163b7c09bc24f4.jpeg
«Arkadag şäheri — bagtyýarlyk mekany»

Şeýle at bilen Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ähli pudaklaryndan ýolbaşçylar we zähmet köpçüligi gatnaşdy.


164d1e2c41bf6a.jpg
Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynda ygtybarly energetiki ykjamlyk hakynda Kararnamany kabul etmegi teklip eder

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky sessiýasynda durnukly hem ygtybarly energetika ykjamlygy hakynda Kararnama kabul etmek başlangyjy bilen çykyş eder. Bu teklip Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda ileri tutýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi.


160d57a1d9cfbc.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we SOCAR-yň ýolbaşçysy Hazarda hyzmatdaşlyk etmegiň geljegini maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOCAR) ýolbaşçysy Rownag Abdullaýew bilen geçiren duşuşygynda nebitgaz senagatynda hyzmatdaşlyk we bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.