Energetika ulgamynda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyň meseleleri maslahatlaşyldy

15:44 07.06.2021 3827

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2325/original-160b486ce4ed48.jpeg

Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi Diego Ruiz Alonso bilen geçiren duşuşygynda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berlişi ýaly, gepleşiklerde Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek işine aýratyn üns berildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan bu Şertnamanyň tarapdary bolmak bilen, ony hyzmatdaş döwletler bilen ysnyşykly hyzmatdaşlykda kämilleşdirmek boýunça gepleşiklere işjeň gatnaşýar. Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek hakynda ara alyp maslahatlaşmalara başlamak baradaky karar 2017-nji ýylyň noýabrynda EH-niň Aşgabat maslahatynda kabul edildi.

Maýa goýum we maliýeleşdirmek, durnukly ösüş we hukuk meseleleri EH-niň Şertnamasyny kämilleşdirmegiň esasy ugurlarynyň arasynda. Bu duşuşykda  Energetika Hartiýasynyň Şertnamasynyň kämilleşdirilmeginiň Howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygynda göz öňünde tutulan maksatlar bilen sazlaşdyrylmagy boýunça taraplaryň gyzyklanmalary beýan edildi.

Başga makalalar
160d5806a765c2.jpeg
Geologlaryň ygtyýaryna ýöriteleşdirilen tehnikalaryň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy

«Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Mary meýdançasyndaky geofizika barlaglarynyň önümçilik-tehnologiki gullugy ösen infrastruktura eýe bolan önümçilik binýadyna eýedir. Ýakynda müdirlige «KAMAZ» ýöriteleşdirilen tehnikalaryň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy.


164d1dee7075a8.png
BAE-den we Owganystandan gelen işewürler TDHÇMB-niň söwdalarynda «Türkmennebit» DK-nyň önümlerini satyn aldylar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.


163b7c09bc24f4.jpeg
«Arkadag şäheri — bagtyýarlyk mekany»

Şeýle at bilen Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ähli pudaklaryndan ýolbaşçylar we zähmet köpçüligi gatnaşdy.


164d1e2c41bf6a.jpg
Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynda ygtybarly energetiki ykjamlyk hakynda Kararnamany kabul etmegi teklip eder

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky sessiýasynda durnukly hem ygtybarly energetika ykjamlygy hakynda Kararnama kabul etmek başlangyjy bilen çykyş eder. Bu teklip Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda ileri tutýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi.


160d57a1d9cfbc.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we SOCAR-yň ýolbaşçysy Hazarda hyzmatdaşlyk etmegiň geljegini maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOCAR) ýolbaşçysy Rownag Abdullaýew bilen geçiren duşuşygynda nebitgaz senagatynda hyzmatdaşlyk we bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.