Hyzmatyň hili ýokarlanýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1045/original-15faa2fd93e20b.png
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi esasynda ýurdumyzda halkymyza ähli ugurlarda edilýän hyzmatyň hili barha ýokarlanýar. Ilatymyzy döwletimiziň milli baýlygy bolan nebit önümleri bilen üpjün etmekdäki işleriň döwrebaplaşd Bagtyýarlyk zamanamyzda Mary welaýatynyň şäherlerinde, etraplarynda nebit önümleri kärhanalarynyň täze, döwrebap binalarynyň gurulmagy, olaryň awtoulaglara ýangyç guýujy beketleriniň durkunyň täzelenilmegi arkaly welaýatyň ilatynyň hem-de edara-kärhanalarynyň awtoulag serişdeleriniň nebit önümler

Habaryň dowamyny okamak üçin