Gadamlary batly, ýürekleri joşly

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10199/original-165f93614564b8.jpg
Geçen ýyl «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleri üçin şowly boldy. Olaryň birleşen tagallalary arkaly ýyllyk meýilnama möhletinden öň berjaý edildi. Gazanylan üstünlik täze ýylda has belent sepgitleri eýelemäge hem binýat bolup hyzmat edýär. Eýsem, «Pähim — Üstümizdäki şanly ýyly hem üstünliklere beslemek, tebigy gazyň öndürilýän möçberlerini artdyrmak ugrunda edilýän tagallalar ýerine düşýär. Gazçylarymyz gymmatly önümleri öndürmekde gowy netijeleri gazanýarlar — diýip, bizi önümçilik görkezijileri bilen tanyşdyrdy.

Habaryň dowamyny okamak üçin