Gaz akdyryjylaryň rowaçly gadamlary

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10134/original-165eeb41e62789.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Döwletabat — Derýalyk» ugry boýunça türkmen gazynyň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem-de ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen ýokary derejede üpjün Müdirligiň gaz akdyryjylary şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň iri uglewodorod serişdelerine baý bolan Döwletabat gaz käninden gelýän tebigy gazy gaýry himiki düzümlerden arassalap, halkara hil derejesinde daşary bazara çykarmakda-da öwgä mynasyp işleri alyp barýarlar. Munuň şeýledigini müdirligiň

Habaryň dowamyny okamak üçin