15f8575489857d.png
«Çöllük» önümçilik edarasynda
13.10.20 - 14:37

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» Baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Çöllük» önümçilik edarasynyň gazçylary «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň her bir aýyny zähmet rowaçlyklaryna beslemek bilen, barha golaýlaşýan hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk senesini mynasyp zähmet sowgatly garşylamaklygy maksat edinýärler.


15f85746e5851c.png
Zähmet soňy rähnet
13.10.20 - 14:33

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň gaz dolduryjy bekediniň ussasy Rustamjan REJEPOW Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» diýen medal bilen sylaglandy. Biz gürrüňdeşimizi eýe bolan döwlet sylagy bilen gutlap, ondan zähmet ýoly hakynda gürrüň bermegini haýyş etdik.


15f8573fab8525.png
Ylma bagyşlanan ömür
13.10.20 - 14:31

Öz arassa zähmeti, tebigy zehini bilen ylym ummanyna aralaşyp bilen ilkinji türkmen alymlarynyň biri, «Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy», «Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri» diýen hormatly atlaryň, «Altyn asyr» ordeniniň III derejesiniň, «Gaýrat» we «Watana bolan söýgüsi üçin» medallarynyň eýesi, görnükli alym, geologiýa-mineralogiýa ylymlarynyň doktory, «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» institutynda uzak ýyllar ýolbaşçy we baş ylmy işgär bolup işlän Mars AŞYRMÄMMEDOW ýatlanylmaga diýseň mynasyp adam.


15f857363bb38f.png
Täze belentliklere ruhlandyrýar
13.10.20 - 14:29

Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň 9-njy sentýabrynda Balkan welaýatynda iş saparynda bolup, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda taslama kuwwaty 70 MWt/sag bolan iki sany täze gazturbinaly elektrik stansiýasynyň gurluşygyna we hereket edýän elektrik bekediniň durkuny täzelemek işlerine badalga berdi. Gazetimiziň Balkan welaýaty boýunça habarçysy gurluşygyna badalga berlen täze desgalar, şonuň ýaly-da,


15f7d81a24aa7e.png
«Daýhanbank» halkyň hyzmatynda
07.10.20 - 13:51

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň halkymyz, döwletimiz üçin edýän taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzyň bank ulgamynda uly ösüşler gazanylýar.


15f7d80ff05ead.png
Gazhimiýa önümçiligi: polimerler dünýäsinde Polietilen
07.10.20 - 13:49

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan uglewodorod çig mallaryny diňe eksport etmek bilen çäklenmän, eýsem, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumy olary çuňňur gaýtadan işlemäge we dünýä bazarynda ýokary goşulan bahaly bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmeklige ugur aldy. Türkmenistanyň gazy gaýtadan işleýän senagatyny mundan beýläk-de ösdürmegiň has geljegi uly ugry polimerleri öndürmek boýunça iri önümçilikleri döretmekdir.


15f7d80477f3df.png
«Şatlyk» önümçilik kärhanasynda
07.10.20 - 13:45

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň Döwletabat-Derýalyk Baş gaz geçirijisinden «mawy ýangyjyň» hemişe üznüksiz akdyrylyp, sarp edijilere harytlyk gazyň ugradylmagynda müdirlige degişli «Şatlyk» önümçilik kärhanasynyň zähmet adamlarynyň hem mynasyp paýy bar.


15f7d7f615b6cf.png
Malaý: işleriň tamamlaýjy tapgyry
07.10.20 - 13:42

Tebigy baýlygyň uly gorlaryna eýe bolan Malaý gaz ýatagynda gurulýan gaz gysyjy beketde enjamlaryň goýberiş-sazlaýyş işlerine girişildi. Daşary ýurtly hünärmenler kuwwatly desgada çylşyrymly enjamlary işe goýbermek we sazlamak bilen baglanyşykly işleriň uly toplumyny üstünlikli ýerine ýetirýärler. Şeýle tagallalar şanly baýramyň — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň giňden bellenilýän ýylynda tebigy gazyň gazylyp alynýan möçberini ep-esli artdyrmaga ýardam berjek täze bekedi ýokary hil derejesinde üstünlikli işe girizmäge mümkinçilik berer.


15f72cc9038321.png
Täze tehnikalar baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy
29.09.20 - 10:56

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk şanly baýramçylygynyň öň ýanynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tamponaž müdirligine Gahryman Arkadagymyzyň Russiýa Federasiýasyndan satyn alyp beren «KAMAZ» kysymly döwrebap, ýokary öndürijilikli ýöriteleşdirilen sementleýji tehnikalaryň täze tapgyrynyň gelip gowuşmagy müdirligiň zähmet adamlarynyň toý şatlygyny goşalandyrdy. Bu täze tehnikalar kärhanada halkymyzyň döwletli ýörelgeleriniň, gadymy milli däpleriniň esasynda ak un sepilip, üzärlik tütedilip garşy alyndy.


15f72cbe8a49aa.png
Şanly toýa zähmet sowgady
29.09.20 - 10:53

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylanlaryň arasynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň başarjaň işgärleri hem bar. Olar ýurdumyzda bu şanly senäniň öň ýanynda çuňluk burawlamak baradaky dokuz aýlyk meýilnamalaryny artygy bilen berjaý etdiler.


15f6995b7afeee.png
Şanly senä sowgatly barýarlar
22.09.20 - 11:12

Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň ruhubelent işgärleri ata Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününi we hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramyny saldamly zähmet sowgatlary bilen garşylamagy baş wezipeleri hasaplaýarlar. Önümçilik bölümlerinde şeýle belent maksada abraý bilen ýetmek ugrunda hakyky zähmet gaýnap joşýar. Şonuň netijesinde içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän önümleri öndürmekde gowy netijeler gazanylýar.


15f69955347230.png
TNGIZT sebitiň iri senagat önümçiligidir
22.09.20 - 11:10

Merkezi Aziýanyň hem-de Hazar sebitiniň örän iri senagat kärhanalarynyň hatarynda mynasyp orny eýeleýän Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň (TNGIZT) önümçilik mümkinçiligi ýokary derejede peýdalanylýar. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde gurlup işe girizilen, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän, ekologiýa taýdan arassa nebit önümlerini öndürýän desgalaryň onlarçasy gije-gündiz işleýär. Şol desgalaryň biri-de zawodlar toplumynyň 1-nji sehidir.


15f60498040bd8.png
Nebitgaz pudagyna ornaşdyrylýan innowasion tehnologiýalaryň ähmiýeti
15.09.20 - 09:56

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagynda, durmuşymyzyň häzirki zaman talaplaryna laýyk kämilleşmeginde nebitgaz pudagyna uly orun degişlidir.


15f6049044cd8c.png
Ösüşlere depgin berýän işler
15.09.20 - 09:54

Türkmen topragynyň gymmatly baýlygy bolan tebigy gazyň gazylyp alynýan möçberini artdyrmak işinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň hem-de janypkeş işgärleri tutanýerlilik we maksada okgunlylyk görkezýärler. Olar ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak ugrundaky ählihalk hereketine bir adam ýaly bolup gatnaşyp, üstümizdäki ýylyň şanly senelerini — ýurt Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygyny, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny zähmet ýeňişlerine beslemegi maksat edinýärler.


15f6048775fe82.png
Gaz geçirijiniň durky täzelenýär
15.09.20 - 09:52

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň 5-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň gurluşykçylary ýene-de bir möhüm buýurmany — Döwletabat — Derýalyk ýokary basyşly gaz geçirijisiniň bir şahasynyň 60 kilometre barabar böleginiň durkuny täzelemek işlerini ýerine ýetirýärler. Şu döwre çenli turbalary kebşirlemek bilen baglanyşykly işleriň 60 göterimden gowragy berjaý edildi. Gurluşykçylar bu işler bilen birlikde turbalaryň daşyny arassalamak we ýörite örtük bilen örtmek işlerini hem ýerine ýetirýärler.