15faa2fd93e20b.png
Hyzmatyň hili ýokarlanýar
10.11.20 - 11:14

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi esasynda ýurdumyzda halkymyza ähli ugurlarda edilýän hyzmatyň hili barha ýokarlanýar. Ilatymyzy döwletimiziň milli baýlygy bolan nebit önümleri bilen üpjün etmekdäki işleriň döwrebaplaşdyrylyp, barha kämilleşdirilýändigi hem şunuň bir mysalydyr.


15faa2f5567abf.png
Paýtagtymyz baýramçylyk lybasyna beslenýär
10.11.20 - 11:12

Şu ýyl türkmen halky üçin aýratyn, taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazyljak ýyl bolar. Çünki «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýylda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilenine şanly 25 ýyl dolýar. Günler bizi bu şöhratly senä golaýlaşdyrdygyça, ýurdumyzyň şäherlerinde, hususan-da, gözel paýtagtymyz Aşgabatda baýramçylyk alamatlary has äşgär duýulýar. Bu baýramçylygyň ýokary derejede bellenilmegi hakyky taryhy waka öwrülip, Türkmenistanyň bütin dünýädäki abraýynyň has-da belende galmagyna ýardam eder.


15fa0f9cc6ffb4.png
Halypa mugallymy ýatlap Görnükli dilçi alym Haýdar Muhyýew barada
03.11.20 - 11:33

Ussat dilçi, ýazyjy, görnükli pedagog Haýdar Muhyýewi türkmen intelligensiýasynyň, hususan-da dil, edebiýat, metbugat ugurlary bilen iş salyşýan wekilleri, orta ýaşlylar gaty oňat bilýändirler diýip pugta ynam bilen aýdyp biljek. Soňky ösdürimler, bu gün Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen filologiýasy fakultetinde okaýan ýaşlar hem görnükli dilçi alymyň nusgalyk şahsyýeti, ömür ýoly, ylmy we edebi mirasy bilen gaýybana tanyşdyrlar.


15fa0f957a7414.png
Okuw bilen önümçilik utgaşýar
03.11.20 - 11:31

Daşoguz şäherinde ýerleşýän welaýat häkimliginiň garamagyndaky 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebinde häzirki döwürde halk hojalygynyň dürli pudaklaryna zerur bolan hünär ugurlary bilen bir hatarda, geodeziýaçy, nebitgaz ýygnaýjy we akdyrmaga taýýarlaýjy operator hünärleri boýunça hem talyp ýaşlara döwrebap bilim berilýär.


15fa0f8a924652.png
Döwrebap desganyň eksport önümleri
03.11.20 - 11:28

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň ruhubelent işgärleri ýetip gelýän şanly baýramlary — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi ýokary önümçilik görkezijileri bilen garşylamak ugrunda joşgunly zähmet çekýärler. Şu ýylyň başyndan bäri bu kärhanadan 23840 tonna agyr wakuum gazoýly eksporta ugradyldy. Bu nebit önümi hem kärhanada öndürilýän ýol bitumy bilen birlikde soňky ýyllarda daşary ýurtly sarp edijiler tarapyndan uly isleg bildirilýän we höwes bilen satyn alynýan harytlyk önümleriň sanawyna goşuldy.


15f9804e73c55d.png
Gaz akdyryjylaryň gaýratly zähmeti
27.10.20 - 16:30

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biri bolan «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gazçylary ýokary basyşly gaz geçirijileri, gaz paýlaýjy beketleri, gaz sazlaýjy düwünleri güýz-gyş möwsümine meýilnamada bellenilen möhletinde birkemsiz taýýar etdiler. Munuň özi sarp edijileri döwletimiz tarapyndan halkymyza berilýän eşretiň biri — tebigy gaz bilen ýeterlik möçberde üpjün etmeklige şert döredýär.`


15f980472e9999.png
Hünär — ömrüň bezegi
27.10.20 - 16:27

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 15-nji başlangyç hünär okuw mekdebi şäheriň owadan binalar toplumynyň birinde ýerleşýär. Hünärler ojagynda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýän nebitgaz toplumynyň, şeýle-de beýleki pudaklaryň edara-kärhanalary üçin gerekli hünärleri uly höwes bilen öwrenýän ýaş ýigitler we gyzlar okaýarlar.


15f9803e86d0db.png
Balkanly gazçylaryň batly gadamlary
27.10.20 - 16:26

Balkan welaýatynyň ilatly nokatlaryny üznüksiz gaz akymy bilen üpjün etmekde «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Balkangazüpjünçilik» müdirliginiň kärhanalary uly işler alyp barýarlar hem-de hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýuny mynasyp sowgatly garşylamak üçin şu günler iş depginlerini barha ýokarlandyrýarlar.


15f98036fa455c.png
Türkmen polietilenine ýokary isleg
27.10.20 - 16:24

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda (TDHÇMB) Gyýanlydaky polimer zawodynyň öndürýän polietileniniň satuwlary ep-esli artdy.


15f8e84886e75d.png
«Gazojak» şypahanasy halkyň hyzmatynda
20.10.20 - 11:32

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirligine degişli bolan «Gazojak» şypahanasynda ynsan saglygyny goramakda uly işler alnyp barylýar.


15f8e84055b18a.png
Ýokary hilli koks öndürilýär
20.10.20 - 11:30

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň ýokary hilli nebit önümlerini öndürip, dünýä bazarlarynda uly at-abraýa mynasyp bolmagyna saldamly goşant goşýan 2-nji sehi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny uly üstünliklere besleýär. TNGIZT-niň 2-nji sehi üç desgadan ybarat bolup, olarda jemi 136 işçi arman-ýadaman zähmet çekýär. Bu sehde senagat ulgamynda giňden ulanylýan, «gara altyndan» alynýan ýokary hilli koksuň iki görnüşi —– jemlenen we ýakylan koks öndürilýär.


15f8e836faecaa.png
Halypa sarpasy
20.10.20 - 11:27

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň ýokary hünär derejeli mugallymy, ylymlaryň kandidaty Jumadurdy BAÝMYRADOW özüniň zähmet ýolunyň kyrk bäş ýylyny hormatly hem arzyly mugallymçylyk kärine bagyşlady. Ol indi on üç ýyl bäri ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamy üçin ýörite orta hünärli hünärmenleri taýýarlaýan şu bilim ojagynda mugallym bolup işläp gelýär.


15f8e829440ff0.png
Nebiti gaýtadan işleýjiler oňat görkezijileri gazanýarlar
20.10.20 - 11:24

Ýetip gelýän şanly senäni — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny mynasyp sowgatlar bilen garşylaýanlaryň hatarynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň agzybir we ruhubelent işgärleri hem bar. Olar şanly baýramyň giňden belleniljek ýylynyň her bir gününi zähmet üstünliklerine besleýärler. Senagat kärhanasy boýunça şu ýylyň geçen dokuz aýynyň maliýe-ykdysady netijeleri hem bu sözlere ynandyryjylykly şaýatlyk edýär.


15f8e8204e27d2.png
Žurnalyň täze sany çap edildi
20.10.20 - 11:21

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly jemgyýetçilik-syýasy we ylmy publisistik žurnalynyň täze sany çap edilip, okyjylara gowuşdy.


15f8e8162b7cb9.png
Hormatly Prezidentimiziň täze kitaby bilen tanyşdyryldy
20.10.20 - 11:19

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti zehininden çykan «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň XII jildi halkymyza, aýratyn hem saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerine ajaýyp sowgat boldy.