16333db451bd53.jpeg
Oňat hilli, hyrydarly harytlar
28.09.22 - 10:27

Bazar gatnaşyklarynyň barha giňelýän şertlerinde bäsdeşlige ukyply, alyjylaryň isleglerini ödeýän ýokary hilli önümleri öndürmek esasy talaplaryň biri bolup durýar. Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda şu talaplara eýermek arkaly gowy önümçilik netijeleri gazanylýar.


16333db7f482f4.jpeg
Şanly baýramçylyga zähmet sowgady
28.09.22 - 10:28

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, döwletimizde tebigy gazyň çykarylyşynyň artdyrylmagyna «Türkmengaz» döwlet konserniniň beýleki önümçilik düzümleri bilen birlikde Tamponaž müdirliginiň zähmet adamlary hem öz mynasyp goşandyny goşýarlar.


163287b3470ab0.jpeg
Ygtybarly hyzmatdaşlar
19.09.22 - 19:22

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Daşoguz welaýatyndaky nebit önümleri kärhanalarynyň işgärleri geljek ýylyň hasyly üçin güýzlük bugdaý ekişiniň hem-de pagta ýygymynyň gyzgalaňly dowam edýän häzirki günlerinde möwsümleýin meýdan işlerine, bugdaý ekişine gatnaşýan oba hojalyk tehnikalaryny, pagta ýygýan kombaýnlary we hasyl daşaýjy ulaglary ýangyç hem-de çalgy ýaglary bilen üpjün etmekde nusgalyk işleri alyp barýarlar.


163287b673338f.jpeg
Tebigy gaz bilen ygtybarly üpjün edilýär
19.09.22 - 19:23

Balkan welaýatynyň kärhanalarynyň zähmet toparlary şu günler «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda toýlanýan mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk baýramyny mynasyp önümçilik görkezijileri bilen garşylamagy maksat edinip, has-da gaýratly zähmet çekýärler.


16321671d55c8a.jpeg
Nebithimiýa geljegi uly pudak
14.09.22 - 10:31

Nebithimiýa pudagy agyr senagatyň has ösen ugurlarynyň biri bolup durýar. Ol nebiti we tebigy ýanyjy gazlary gaýtadan işlemeklige esaslanýan sintetik materiallaryň we önümleriň taýýarlanmagyny öz içine alýar.


16321676a50008.jpeg
Möhüm işde öň hatarda
14.09.22 - 10:32

Jogapkärli işde ilkinji bolmak, yhlasly we ýokary netijeli zähmet çekmekde köplere görelde görkezmek ýaly uly hormata mynasyp bolýanlaryň arasynda buraw ussasy Nazar Joraýew we onuň ýolbaşçylygynda zähmet çekýän hünärmenler hem bar.


1632167b18b065.jpeg
Täze tehnologiýalary özleşdirýärler
14.09.22 - 10:33

Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň ähli ugurlarynda, şol sanda nebitgaz ulgamynda-da önümçilige innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylyp, onuň döwrebaplaşdyrylýan döwründe täze tehnologiýalardan, sanly ulgamdan kämil derejede baş çykarýan işçi-hünärmenleri taýýarlamaklygy möhüm wezipeleriň biri hökmünde öňde goýýar.


16315f196a67d1.jpeg
Autumn-Winter Concerns of Gas Workers in the Dashoguz Region
09.09.22 - 16:32

The gas workers of the Daşoguzşähergaz Gas Economy Organisation of the Daşoguzgazüpjünçilik Directorate are preparing to celebrate the 31st anniversary of the independence of our Motherland with worthy labor victories. The achievements of the united labor collective of the Organization for eight months of the current year serve as vivid evidence of this.


16315f152cf5ae.jpeg
Geofizikler ynamy ödeýärler
05.09.22 - 17:53

Mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň ýetip gelýän şanly 31 ýyllygy belentden toýlanjak «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitgeofizika» müdirliginde amala aşyrylýan işler hem döwrebaplygy bilen tapawutlanýar.


16315f196a67d1.jpeg
Gazçylaryň güýz-gyş aladalary
05.09.22 - 17:54

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary barha golaýlaşýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk şanly senesini mynasyp toý sowgatlary bilen garşylamaklyga şu günlerden uludan taýýarlyk görýärler. Munuň şeýledigine edaranyň agzybir zähmet köpçüliginiň şu ýylyň 8 aýynyň jemleri boýunça gazanan guwandyryjy zähmet netijeleri hem doly güwä geçýär.


16315f196a67d1.jpeg
Осенне-зимние заботы газовщиков Дашогузского региона
09.09.22 - 14:00

Достойными трудовыми успехами готовятся встретить 31-ую годовщину независимости нашей Отчизны газовщики Организации газового хозяйства «Daşoguzşähergaz» Управления «Daşoguzgazüpjünçilik». Ярким тому свидетельством служат и достижения дружного трудового коллектива организации за восемь месяцев текущего года.


1630ce85fe75e3.jpeg
Göreldeli hyzmat ýola goýulýar
29.08.22 - 21:25

Häzirki zaman dünýäsiniň iň iri energetika döwletleriniň hatarynda ählumumy ykrarnama eýe bolan eziz Diýarymyzda bu ulgamda amala aşyrylýan giň göwrümli özgertmeleriň her biri Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaklyga we il-ulsumyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaklyga hyzmat edýär.


1630ce8a0da3a1.jpeg
Täze oba gaz geldi
29.08.22 - 21:26

Halaç etrabynyň Akgala geňeşliginiň Garagum çölüniň eteginde ýerleşýän Kekreli obasyna tebigy gaz geldi. Elbetde, ýurdumyzda ilatly ýerleriň aglabasynyň gazlaşdyrylan döwründe bu habaryň adaty bir zat hökmünde kabul edilmegi hem mümkin. Gadyrly okyjylarymyzdan şeýle netije çykarmaga howlukmazlygy haýyş edýäris. Bu wakanyň esasy özeni başga, has möhüm meselelerde jemlenýär. Ol bolsa hormatly Prezidentimiziň ilatyň bagtyýar ýaşaýşyna gönükdirilen parasatly syýasatyndan gözbaşyny alýar.


162fb2f9a4625b.jpeg
“Blue fuel” to Each Etrap
19.08.22 - 21:04

The President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov puts the interests of the people above all; programs aimed at the prosperous life of the population are being successfully implemented in the country. As a result of the ongoing progressive reforms, grandiose transformations are taking place in our country. This can be seen on the example of the Kerki etrap, the head of the Kerkietrapgaz gas enterprise Marat Hojayev confidently believes.


162fb2ee8e870e.jpeg
Ekerem drillers Make a Valuable Contribution to the Overall Success of the Türkmennebit State Concern
19.08.22 - 21:05

The Türkmennebit State Concern, being a large production and economic complex of the economy of Turkmenistan, carries out the geological exploration and development of deposits, thereby making a worthy contribution to the integrated implementation of key programs for the development of the sector.