Halk Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris

11:53 30.09.2023 720

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8731/original-16517c5eb146d2.jpg

Çeper BABAÝEWA,
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Geofizika bölüminiň baş hünärmeni:

— Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işine gatnaşmagymy özüme bildirilen uly ynam we hormat hasaplaýaryn. Umumymilli forumyň geçirilmeginiň özi — türkmen döwletini we jemgyýetini demokratiýalaşdyrmagyň, onuň Garaşsyz ösüşiň ýolunda uly üstünlikleri gazanmagynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Maslahata gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň çykyşynda beýan eden ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň görkezijilerini uly ruhubelentlik bilen kabul etdiler.

Geologiýa gözleg işlerini geçirmek ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň möhüm bölegi bolup durýar. Bu maksatlar üçin uly möçberde maýa goýumlary gönükdirilýär. Degişli ugurda özgertmeleriň amala aşyrylmagy netijesinde täze ýataklar işlenip taýýarlanylýar, nebitiň we gazyň çykarylýan möçberleri artýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň çykyşlarynyň esasy mazmuny adam hakynda alada bolup durýar. Bu bolsa, ýurdumyzyň ösüşiniň, ynsanperwer gymmatlyklaryň, amala aşyrylýan parahatçylyk we ylalaşyk syýasatynyň iň gowy subutnamasydyr.

Şu günler Türkmenistanyň Gahrymany diýen ýokary sylaga mynasyp bolan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna aýdylýan köp sanly gutlaglara we arzuwlara biz hem goşulýarys.

Başga makalalar
1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


164140e2430d50.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr

Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdan daşary mejlisine gatnaşanda çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.


16412ba17c3eb6.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.