Ýanwar-aprel aýlarynda TNGIZT-de 1 mln 526 müň tonna nebit gaýtadan işlenildi

12:42 25.05.2023 331

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7723/original-1646dbb403d23a.jpg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda gelen 1 mln 554 müň tonna çig nebitiň 1 mln 526 müň tonnasy gaýtadan işlenildi. Şol bir wagtda meýilnama 53 müň 500 tonna we 48 müň 700 tonna nebit möçberinde artygy bilen ýerine ýetirildi.

Dört aýda kärhana tarapyndan öndürilen benziniň dürli görnüşleriniň umumy möçberi 512,5 müň tonnadan geçdi, meýilnama 108 göterim ýerine ýetirildi. Geçen döwürde kerosin önümçiligi boýunça meýilnamanyň ýerine ýetirilişi 110,1 göterim, dizel ýangyjy – 109,7 göterim, suwuklandyrylan gaz – 236,4 göterim, nebit bitumy – 1,5 esseden köp amala aşyryldy.

TNGIZT-de «Türkmenistanda öndürilen» belgisi bilen öndürilýän nebithimiýa önümleriniň ähli görnüşleri diňe bir içerki däl, eýsem daşarky bazarlarda hem uly islegden peýdalanýar.

Belläp geçsek, 2023-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodyň sarp edijilere ilkinji harytlyk önümini iberip başlanyna 80 ýyl dolýar. Ägirt uly möçberde döwlet maýa goýumlarynyň netijesinde bu ýerde çig nebitden harytlyk nebitiň dürli görnüşlerini öndürýän täze zawodlar işe girizildi, şeýle hem üpjünçilik düzümleriniň döwrebap desgalary döredildi.

Häzirki wagtda TNGIZT-de etilirlenmedik motor ýaglary, awiasion we tehniki kerosin, reaktiw we dizel ýangyjy, mazut, motor ýaglary, polipropilen, peç ýangyjy, ýeňil gazoýl, nebit elektrod koksy, suwuklandyrylan gaz, gurluşyk we ýol bitumy we birnäçe beýleki nebit önümleri öndürilýär. Bu önümler ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini düýpli ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Başga makalalar
160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.


160dc150c5866b.jpeg
BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.


160dad96e756a5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.


163523aae7e361.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: «OGT-2022» forumy daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleri açýar

Penşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow şu ýylyň 26 — 28-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022” atly XXVII halkara maslahata we sergä görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.


160dd599935746.jpeg
Ýanwarda ÝB ýurtlary Türkmenistandan 41,4 mln ýewrolyk nebit önümlerini import etdiler

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Ýewropa Bileleşiginiň 27 sany döwleti Türkmenistandan 41,1 mln ýewrolyk nebit we nebit ýaglaryny satyn aldylar. Bu barada Trend agentligi Ýewropa statistiki agentligine salgylanyp habar berýär.