Türkmenistanyň wekiliýeti Kazandaky forumda ulag, logistika we senagat ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy

16:46 22.05.2023 400

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7696/original-1646b19008ad12.jpg

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum2023» XIV Kazan Halkara ykdysady forumyna gatnaşdy diýip, Türkmenistany DIM-niň saýty habar berýär.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy «Demirgazyk-Günorta» halkara ulag geçelgesiniň ösüşi hakynda» we «Russiýa we Türkmenistanyň arasynda senagat, ulag we logistika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin infrastruktura şertleri» atly mejlislerde çykyş etdi. Olaryň barşynda ulag, logistika we senagat ulgamlarda hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň wekiliýeti «Russia Halal Expo» halkara sergi görkezilişiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Sergide Türkmenistanyň ugurdaş ulag edaralarynyň diwarlyklary, şeýle hem türkmen öndürijileriniň önümleri görkezildi.

Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewiň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary M.Husnullin we RF-niň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany R.Minnihanow bilen duşuşyklary geçirildi,

Şeýle hem forumyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň «Kamaz» PJ-niň baş direktory S.Kogogin, «Ak Bars» holding kompaniýasy» PJ-niň baş direktory I.Ýegorow, Stats-sekretar, RF-niň ulag ministriniň orunbasary D.Zwerew, şeýle hem «MFA Lojistik» türk kompaniýasynyň wekilleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirildi.

Türkmenistanyň wekiliýeti şeýle hem Owganystanyň senagat we söwda ministri Nuriddin Aziziniň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti bilen hem duşuşyk geçirdi. Onuň barşynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri maslahatlaşyldy.

Kazana saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti «Russiýa – Yslam dünýäsi» strategiki görüş toparynyň mejlisiniň işine hem gatnaşdy.

Başga makalalar
160dad96e756a5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.


16350eb3202b8a.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda awiakerosin, dizel ýangyjy we suwuklandyrylan gaz uly islegden peýdalandy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň sişenbe güni geçirilen söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 48,4 million dollaryna deň bolan 11 sany geleşik hasaba alyndy diýip, ORIENT agentligi habar berýär.


160dc150c5866b.jpeg
BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.


163523aae7e361.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: «OGT-2022» forumy daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleri açýar

Penşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow şu ýylyň 26 — 28-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022” atly XXVII halkara maslahata we sergä görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.


160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.