ÝTÖB 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ýokary ösüş depginini çaklaýarlar

19:03 17.05.2023 609

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7660/original-164648946232e8.jpg

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky (ÝTÖB) maý aýyndaky «Sebitleýin ykdysady mümkinçilikler» synynda 2023-2024-nji ýyllardan Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşine çaklamasyny çap etdi.

Şeýlelikde, Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 2023-nji ýylda hakyky aňlatmada 6,5%, 2024-nji ýylda 7% derejede çaklanylýar.

Şol bir wagtda bilermenler 2022-nji ýylda we şu ýylyň birinji çärýeginde 6,2% derejede jemi içerki önümiň ösüşiniň durnukly depgininde ýurduň nebitgaz pudagynyň mynasyp goşandyny belleýärler. Bilermenleriň pikirine görä, bu görkeziji tebigy gazyň meýilleşdirileninden has ýokary önümçiliginiň we eksportynyň hasabyna gazanyldy.

Maý aýyndaky hasabatda dünýäde iň iri gaz känleriň biri bolan «Galkynyş» käniniň möhüm orny bellenilýär. Bu kände täze guýular işe girizilýär, bu bolsa türkmen tebigy gazynyň mundan beýläkki çykarylyşyny we eksportyny giňeldýär. 

ÝTÖB ulag ulgamynda Türkmenistanyň sebit hyzmatdaşlygynyň ösýän mümkinçiliklerini nygtaýar. Hususan-da, 2022-nji ýylda Türkmenbaşy halkara deňiz portundan üstaşyr geçirilen ýükleriň möçberi 2,5 esse artdy, bu esasan nebit önümleriniň, himiýa ýükleriniň, gurluşyk harytlarynyň üstaşyr geçirilmeginiň hasabyna gazanyldy.

Bankyň bilermenleriniň bellemegine görä, Hytaý, Eýran, Orta Aziýa, Türkiýe we Günorta Ýewropa bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň giňeldilmeginde Türkmenistan möhüm orun eýeleýär.

Başga makalalar
160dad96e756a5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.


16350eb3202b8a.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda awiakerosin, dizel ýangyjy we suwuklandyrylan gaz uly islegden peýdalandy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň sişenbe güni geçirilen söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 48,4 million dollaryna deň bolan 11 sany geleşik hasaba alyndy diýip, ORIENT agentligi habar berýär.


160dc150c5866b.jpeg
BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.


163523aae7e361.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: «OGT-2022» forumy daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleri açýar

Penşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow şu ýylyň 26 — 28-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022” atly XXVII halkara maslahata we sergä görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.


160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.