Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti bilen Hytaý bilen Merkezi Aziýanyň hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşini maslahatlaşar

14:01 24.03.2023 678

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7136/original-1641bf03937ebf.jpeg

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen «Hytaýyň we Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary hem-de hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň ägirt uly meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga umyt edýändigini» belledi.

Bu barada Si Szinpiniň Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Baştutanynyň adyna iberen gutlagynda aýdylýar.

«Men hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmäge uly üns berýärin we şu ýylyň maý aýynda Hytaýda geçiriljek “Merkezi Aziýa — Hytaý” formatynyň çäklerinde birinji sammite gatnaşmagyňyzy mübärekleýärin» - diýip hatda aýdylýar.

«Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlykda uly netijeleriň gazanylmagyny üpjün etmek üçin Siziň bilen Hytaýyň we Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary hem-de hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň ägirt uly meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga umyt edýärin» diýip Si Szinpin belleýär.

Hatynda Si Szinpin şeýle hem şu ýylyň ýanwar aýynda Serdar Berdimuhamedowyň Hytaýa üstünlikli amala aşyran döwlet saparynyň barşynda dostlukly we çuň manyly gepleşikleri geçirendigini ýatlady.

«Hytaý-türkmen gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykarmagy, şeýle hem Hytaýyň we Türkmenistanyň “bitewi ykbalynyň konsepsiýasyny” durmuşa geçirmegi bilelikde beýan etdik. Munuň özi ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüş ýoluny kesgitledi» diýlip hatda aýdylýar.

Hatyň ahyrynda Si Szinppin Serdar Berdimuhamedowa berk jan saglyk, üstünlik, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bagtyýarlyk we abadançylyk arzuw etdi.

Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentine gutlaglaryny Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Sýan hem iberdi.

Li Sýan hatynda şeýle belleýär: «Men Siziň bilen bilelikde, Siziň HHR-iň Başlygy Si Szinpin bilen gazanan möhüm ylalaşyklaryňyzy yzygiderli durmuşa geçirmäge, “Bir guşak — bir ýol” strategik başlangyjy we Türkmenistanyň “Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek” strategiýasyny durmuşa geçirmegiň üstünde işlemegi çuňlaşdyrmaga, özara bähbitli netijeleri gazanmak, iki ýurduň halklarynyň abadançylyk derejesini ýokarlandyrmak üçin ähli ulgamlarda özara hyzmatdaşlyga ýardam bermäge taýýardyryn».

Başga makalalar
16073d5b16f79b.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


1639db7442df88.jpeg
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda on bir aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


16075333d30ccb.jpeg
Dirilik çeşmesiniň gözbaşynda

«Türkmennebit» döwlet konserniniň uglewodorod çig mallaryny çykaryjylaryny tehniki-önümçilik suwlary bilen ygtybarly üpjün etmek Suw üpjünçilik müdirliginiň paýyna düşýär. Ägirt uly işleri bitirýän merdana nebitçileriň hem-de olaryň maşgalalarynyň ýaşaýan ilatly nokatlarynyň aglabasynyň arassa agyz suwuna bolan islegleri hem hut şu kärhananyň hünärmenleriniň tagallaly zähmeti bilen üpjün edilýär.


16073d45f198d6.jpeg
Petronas Hazaryň türkmen böleginde ýene-de bir nebit çykaryjy platformany işe girizdi

Geçen şenbe güni PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd kompaniýasy Hazar deňziniň türkmen böleginde GDDP-A («Garagol Deniz Drilling Platform» – «Garagol Deňiz buraw platformasy») nebit buraw platformasyny işe girizdi. Dabara Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky Gyýanly şäherçesindäki Deňiz metal gurluşlary gurnama sehiniň çäginde geçirildi.


161cff11bb7e9d.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene-de az salymdan biz üstünliklere beslenen şu ýyl bilen hoşlaşyp, täze — 2022-nji ýyly uly şatlyk we arzuw-umytlar bilen garşylarys.