Duşenbe güni Dohada ýokary derejedäki türkmen-katar gepleşikleri geçiriler

17:00 20.03.2023 679

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7116/original-16417f83e624c4.jpeg

Duşenbe güni Kataryň paýtagty Doha şäherinde ýokary derejedäki türkmen-katar gepleşikleri geçiriler. Düýn agşam Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Katara bardy.

Gepleşikleriň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekilmegine garaşylýar. Şeýle hem Doha şäherinde ýurdumyzyň Katar Döwletindäki ilçihanasynyň açylmagy meýilleşdirilýär.

Howa menzilinde Serdar Berdimuhamedow Katar Döwletiniň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň wekili bilen bolan söhbetdeşlikde taraplaryň hoşniýetli erkine we köpýyllyk gatnaşyklary ösüşiň täze derejesine çykarmaga bolan ikitaraplaýyn gyzyklanmalaryna esaslanýan türkmen-katar gatnaşyklarynyň netijeli we işjeň häsiýete eýedigini belledi.

Türkmenistan we Katar dürli ugurlardaky netijeli gatnaşyklary ösdürmek, özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak we onuň düzümini kämilleşdirmek hem-de bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin ägirt uly serişdelere eýedirler.

Energetika ulgamy, söwda, maýa goýum, ulag we kommunikasiýalar, senagat, oba hojalygy, ýokary tehnologiýalar ulgamlary, işewür toparlaryň arasyndaky gatnaşyklar hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, bilelikdäki hökümetara toparyň işine möhüm orun degişlidir. Onuň nobatdaky mejlisini 2023-nji ýylda Aşgabatda geçirmek meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
16073d5b16f79b.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


1639db7442df88.jpeg
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda on bir aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


16075333d30ccb.jpeg
Dirilik çeşmesiniň gözbaşynda

«Türkmennebit» döwlet konserniniň uglewodorod çig mallaryny çykaryjylaryny tehniki-önümçilik suwlary bilen ygtybarly üpjün etmek Suw üpjünçilik müdirliginiň paýyna düşýär. Ägirt uly işleri bitirýän merdana nebitçileriň hem-de olaryň maşgalalarynyň ýaşaýan ilatly nokatlarynyň aglabasynyň arassa agyz suwuna bolan islegleri hem hut şu kärhananyň hünärmenleriniň tagallaly zähmeti bilen üpjün edilýär.


16073d45f198d6.jpeg
Petronas Hazaryň türkmen böleginde ýene-de bir nebit çykaryjy platformany işe girizdi

Geçen şenbe güni PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd kompaniýasy Hazar deňziniň türkmen böleginde GDDP-A («Garagol Deniz Drilling Platform» – «Garagol Deňiz buraw platformasy») nebit buraw platformasyny işe girizdi. Dabara Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky Gyýanly şäherçesindäki Deňiz metal gurluşlary gurnama sehiniň çäginde geçirildi.


161cff11bb7e9d.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene-de az salymdan biz üstünliklere beslenen şu ýyl bilen hoşlaşyp, täze — 2022-nji ýyly uly şatlyk we arzuw-umytlar bilen garşylarys.