Türkmenistanyň we BAE-niň ýokary wezipeli wekilleri Dubaýda Halkara maýa goýum roud-şouwa gatnaşar

23:39 15.03.2023 1022

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7089/original-16411679fdf948.jpeg

Häzirki wagtda 26-27-nji aprelde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şoua taýýarlyk işleri dowam edýär. Forumy guramaçylaryň habar bermegine görä, oňa gatnaşmak meýillerini eýýäm, Türkmenistanyň, şeýle hem BAE-niň Hökümetiniň ýokary wezipeli wekilleri tassykladylar.

Netijede, foruma gatnaşyjy ýokary wezipeli wekilleriň arasynda türkmen tarapyndan: Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow; «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow, «Türkmenhimiýa» DK-nyň başlygy Nyýazly Nyýazlyýew, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahymberdi Jepbarow, «Türkmengaz» DK-nyň başlygynyň orunbasary Myrat Arçaýew, TAPI Pipeline Company Ltd. kompaniýasynyň müdirýetiniň başlygy Muhammetmyrat Amanow bar.

Öz gezeginde, BAE-niň Hökümetinden: Elektroenergetika we suw üpjünçiligi boýunça Dubaý müdiriýetiniň baş direktory Said Mohammed Al Taýer, Dubaýyň ýerine ýetiriji geňeşiniň başlygynyň orunbasary Ahmed ben Said Al Maktum bar.

Dubaýdaky roud-şouwyň strategik hyzmatdaşlarynyň hataryna: ENOC topary (Dragon Oil-yň baş direktory Ali Raşid Al Jarwan wekilçilik eder), ADNOC (kompaniýanyň strategiýa we biznes boýunça wise-prezidenti) girýär.

Başga makalalar
16073d5b16f79b.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


1639db7442df88.jpeg
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda on bir aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


16075333d30ccb.jpeg
Dirilik çeşmesiniň gözbaşynda

«Türkmennebit» döwlet konserniniň uglewodorod çig mallaryny çykaryjylaryny tehniki-önümçilik suwlary bilen ygtybarly üpjün etmek Suw üpjünçilik müdirliginiň paýyna düşýär. Ägirt uly işleri bitirýän merdana nebitçileriň hem-de olaryň maşgalalarynyň ýaşaýan ilatly nokatlarynyň aglabasynyň arassa agyz suwuna bolan islegleri hem hut şu kärhananyň hünärmenleriniň tagallaly zähmeti bilen üpjün edilýär.


16073d45f198d6.jpeg
Petronas Hazaryň türkmen böleginde ýene-de bir nebit çykaryjy platformany işe girizdi

Geçen şenbe güni PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd kompaniýasy Hazar deňziniň türkmen böleginde GDDP-A («Garagol Deniz Drilling Platform» – «Garagol Deňiz buraw platformasy») nebit buraw platformasyny işe girizdi. Dabara Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky Gyýanly şäherçesindäki Deňiz metal gurluşlary gurnama sehiniň çäginde geçirildi.


161cff11bb7e9d.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene-de az salymdan biz üstünliklere beslenen şu ýyl bilen hoşlaşyp, täze — 2022-nji ýyly uly şatlyk we arzuw-umytlar bilen garşylarys.