Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyna maýa goýumlary çekmek boýunça Dubaýda Halkara roud-şou üçin hasaba almaklyk açyldy

19:35 03.02.2023 672

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6767/original-163dcb02219d6f.png

«Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou» üçin hasaba almaklyk açyldy diýip, 26-27-nji aprelde Dubaýda geçiriljek çäräniň guramaçylary habar berdiler. Forumy gurnaýjylaryň hatarynda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, şeýle hem «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy GaffneyCline britan kompaniýasynyň goldamagynda «Turkmen Forum» HJ bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýärler.

«Hyatt Regency» myhmanhanasynda geçiriljek çäräniň esasy maksady Türkmenistanyň energetika pudagynyň ähli ulgamlaryna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek üçin mümkinçilikleri giňeltmek we energetika ulgamynyň mundan beýläkki durnukly ösüşi üçin sebit dialogyny berkitmek bolup durýar. Mundan başga-da, çäräniň dowamynda nebiti we gazy çykarmak, ibermek we gaýtadan işlemek bilen gönüden-göni bagly bolan mümkinçiliklere garalar.

Çärä öňdebaryjy milli we halkara energetika kompaniýalary, şeýle hem sebitde nebitgaz pudagynyň geljegini formirleýän bilermenler gatnaşar.

Türkmen tarapyndan çykyş edýänleriň hatarynda — Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow, «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimýa» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, Türkmenistannyň maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýolbaşçylary, Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan Döwran Çişiýew, NAPECO, «TAPI Pipeline Company Ltd» kompaniýalarynyň wekilleri, Türkmenistanyň Daşry ykdysady iş bankyndan wekilleri gatnaşar.

Esasy daşary ýurtly çykyş edýänleriň hatarynda BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko, BMG-niň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni Jon Roberts, Energetika Hartiýasynyň Sekretariatynyň Baş sekretary Gai Lens, CNPC, Topsoe, SOCAR we SOCAR Trading S.A, Dragon Oil, Eni, Gaffney, Cline & Associates, “Schlumberger Logelco, Inc.” Şahamçasynyň we beýlekileriň ýolbaşçylarynyň çykyşlaryna garaşylýar.

Dubaýda geçiriljek çärä baryp gatnaşyp bilmejekler üçin Zoom platformasynyň üsti bilen göni ýaýlym guralar.

Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar onlaýn görnüşde bolşy ýaly, ýüzbe-ýüz görnüşde hem elýeterli bolar diýip, guramaçylaryň saýtynda habar berilýär.

Forum hakynda jikme-jik maglumatlary, şeýle hem hasaba durmagyň şertleri we talaplary hakynda maglumatlary ogt-turkmenistan.com saýtyndan alyp bilersiňiz.

Çärä ýüzbe-ýüz gatnaşmak üçin hasaba durmagyň soňky möhleti — 16-njy aprel, onlaýn gatnaşmak üçin — 20-nji aprel.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.