TDHÇMB-niň söwdalarynda A-92 awtobenzininiň 5 müň tonnadan gowragy eksporta iberildi

16:31 02.02.2023 872

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6748/original-163db4fc69e2c5.jpeg

Sişenbe güni, 31-nji ýanwarda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy 4,5 mln dollar we 504 müň türkmen manadyna barabar bolan 6 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habar berýär.

BAE-den we Owganystandan gelen işewürler umumylykda A-92 awtobenziniň 5,5 müň tonnasyny satyn aldylar. Onuň her tonnasy 768,25 dollardan satyldy.

Işewürleriň Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy bilen baglaşan şertnamasynyň umumy bahasy 4,2 mln dollara deň boldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.