Türkmen nebitçileriniň ynamly gadamlary

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/653/original-15f6047648e8e6.png
«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalarynyň zähmet toparlary şu günler has-da gaýratly zähmet çekip, mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk, hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly baýramçylyklaryny täze üstünliklere beslemegi başarýarlar. Konserniň düzüminde uglewodorod serişdelerini çykarmak, dürli maksatly täze guýulary gazmak, alynýan çig mallary ýörite turbageçirijiler we deňiz ulaglary arkaly gaýtadan işleýjilere ýetirmek, gaz gysyjy beketlerdir sazlaýjy desgalary bina etmek hem-de döwrebaplaşdyrmak, guýularyň düýpli ýerasty

Habaryň dowamyny okamak üçin