Gyşa taýýarlyk guramaçylykly dowam edýär

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/614/original-15f5729a981c45.png
Şu günler ýurdumyzyň gaz hojalyk işgärleri üçin jogapkärli döwür bolan gyş möwsümine taýýarlyk işleri gyzgalaňly dowam edýär. Diýarymyzyň demirgazyk çäginde ýerleşýän Daşoguz welaýatynyň gazçylary hem howanyň sowuk günlerine ykjam taýýarlyk görýärler. Bu ugurda «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň Häzirki döwürde edaranyň gazçylary tarapyndan Gubadag etrabynyň çägindäki dürli basyşly gaz geçirijileriň 1350 kilometrden gowrak ýerine, gaz sazlaýjy hem-de paýlaýjy enjamlaryň bolsa 370-e golaýyna ýokary derejede gözegçilik edilýär. Şol gaz desgalarynyň gije-gündiziň dowamynda saz işlemegi ugru

Habaryň dowamyny okamak üçin