«Gara altynyň» senagat ähmiýetli bol akymy alyndy

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/612/original-15f5727f1de79c.png
«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 27-nji awgustynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» buraw işleri müdirligi tarapyndan gazuw işleri tamamlanan täze 317-nji guýudan çüwdürim esasynda bol nebit akymynyň alynmagy konserniň burawlaýjylarynyň nebitgazly ýataklarda dürli maksatl — Hormatly Prezidentimiz ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň barha belende göterilmeginde hem-de halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda milli ykdysadyýetimiziň ýangyç-energetika toplumynda gazanylýan üstünlikleriň öz mynasyp dowamyny tapmagy üçin döwrebap işleriň amala aşyrylmagyna

Habaryň dowamyny okamak üçin