Gözel tebigatyň goragynda

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/584/original-15f4e317356053.png
Tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmak we daşky gurşawy goramak jemgyýetiň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm şertidir. Türkmenistanda tebigatdan rejeli peýdalanmak we daşky gurşawy goramak ulgamynda «Tebigaty goramak hakynda» we «Ekologiýa howpsuzlygy hakynda» Kanunlaryň kabul edilmegi daşky gurşawa ý Bu ýörelgeler adamyň mekan tutan ýeri hökmünde daşky gurşawy we onuň ekologik ulgamynyň durnuklylygyny gorap saklamakdan, ýaşamak üçin amatly gurşawyň bolmagy barada raýatlaryň hukuklaryny üpjün etmekden, tebigaty goramak babatda milli, döwletara we halkara bähbitleri utgaşdyrmakdan we teb

Habaryň dowamyny okamak üçin