Naýypdaky netijeli işler

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4803/original-162a82f373fa9f.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginde üstümizdäki ýylyň geçen bäş aýynda 47,3 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürilip, bu baradaky meýilnama 105,8 göterim berjaý edildi. Harytlyk önümiň 46,4 müň tonnadan gowragy bolsa eksporta — Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýän nebitgaz toplumyny ileri tutup ösdürmek meselelerine ýakyndan üns berýär we jogapkärli wezipeleri öňde goýýar. Biz şol belent wezipelerden ugur alyp, ýurdumyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmak ugrundaky ählihalk hereketiniň

Habaryň dowamyny okamak üçin