HHR-niň himikleri kömürturşy gazyndan glýukoza öndürmegi öwrendiler

01:15 08.05.2022 2174

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4535/original-16274c6c15b545.jpeg

Hytaýly alymlar kömürturşy gazyny elektroliz usulyny ulanmak bilen çylşyrymly uglerod birleşmelerine öwürýän utgaşdyrylan elektrobiologiki ulgamy işläp düzdüler. Ylmy barlagyň düşündirişi Nature Catalysis žurnalynda çap edildi.

Täze desga iki tapgyrlaýyn tehnologiýadan ybarat. Birinji tapgyrda elektroliz hadysasynyň barşynda sirke turşusynyň kömürturşy gazynyň emele eglme hadysady bolup geçýär. Soňra täsirleşmäniň kömegi bilen glýukoza we beýleki çylşyrymly organiki birleşmeler emele getirilýär.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, hytaýly alymlar ahyrky netijäni almak üçin glýukoza öndürýän genetiki taýdan özgerdilen kömelek bolan Saccharomyces cerevisiae-dan peýdalandylar.

Alymlaryň hasaplamalaryna görä, olaryň hödürlän usuly ekologiýa meselelerini çözmäge we ýapyk aýlaw ykdysadyýetini döretmäge kömek eder.

Başga makalalar
16180dd5834232.jpeg
Türkmenistan we Owganystan netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge we bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge taýýar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Kabul şäherine saparynyň çäklerinde geçirilen türkmen-owgan gepleşikleriniň jemleri ileri tutulýan ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilendir. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Muttakiniň geçiren metbugat-maslahatynda aýdyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1617f8b7349a4c.jpeg
Owganystanyň Goranmak ministrligi TOPH gaz geçirijisiniň we ýurduň çäginde beýleki taslamaryň gurluşygynda howpsuzlygy kepillendirýär

Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Kabul şäherine bolan iş saparynyň çäklerinde Owganystanyň ýokary derejeli döwlet wekilleri bilen birnäçe duşuşyklary geçirdi. Işjeň gepleşikleriň barşynda owgan tarapy bilelikdäki ykdysady taslamalaryň ählisiniň howpsuzlygynyň üpjün ediljekdigini beýan etdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1617f8ab8e10fa.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Kabulda Owganystanyň Hökümet ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Owganystanyň Hökümet ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


164a66a736fd62.jpg
Geljegiň arassa energetikasyny emele getirmekde Türkmenistanyň mümkinçilikleri Brýusselde hödürlenildi

Sişenbe güni Brýusselde geçirilen «Merkezi Aziýa üçin arassa energiýanyň geljegi» atly maslahatda arassa energetikany emele getirmekde Türkmenistanyň baý tejribesi hödürlenildi. Bu tema boýunça Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçisi Sapar Pälwanow çykyş etdi.


16180e641be306.png
10 aýda «Transneftiň» nebit geçirijileri arkaly Türkmenistandan 1,5 mln tonnadan gowrak nebit iberildi

Ýanwar-oktýabr aýlarynda «Transneftiň» nebitgeçirijileri boýunça Russiýa Federasiýasynyň çäginde Türkmenistandan 1,53 mln tonna nebit üstaşyr geçirildi. Şolardan oktýabr aýynda 80,9 müň tonna «gara altyn» iberildi. Bu barada Interfaks habar berýär.