Daşoguz welaýatynda gaz bilen üpjünçiligiň gerimi artýar

18:39 05.04.2022 1440

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4333/original-1624be0cd042bb.jpeg

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gaz hojalyk kärhanasynyň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýyl üçin goýlan meýilnamalary üstünlikli ýerine ýetirýärler. Ýanwar-fewral aýlarynda kärhananyň işçileri uzynlygy 550 km töweregi bolan dürli basyşly bitewi gaz ulgamynyň, şeýle hem 444 sany gaz paýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalaryň durnukly işini ýola goýdular. Netijede döwür üçin bellenilen meýilnama üstünlikli ýerine ýetirildi.

Kärhananyň ýanynda gaz enjamlarynyň we torlarynyň näsazlyklaryna gözegçilik etmek we aradan aýyrmak boýunça gulluk hereket edýär. Ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler tarapyndan gazyň we beýleki enjamlaryň hasabyny ýöretmek boýunça tehniki gözegçilik amala aşyrylýar.

Belläp geçsek, geçen ýylda gullugyň hünärmenleri tarapyndan «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Daşoguz welaýatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri bilen bilelikde gaz geçirijileriniň geçirijilik ukybyny artdyrmak we gaz desgalaryny abatlamak boýunça birnäçe işler amala aşyryldy.

Zerur bolan uçastoklarda düýpli abatlaýyş işleri geçirildi, şeýle hem täze gurlan desgalar gaz bilen üpjün edildi. Bu işleriň netijeli durmuşa geçirilmegi netijesinde Daşoguzyň «Nowruz», «Suwçy», «Merkez-1» ýaşaýyş toplumlary ýylyň islendik wagtynda «mawy ýangyçdan» bökdençsiz peýdalanmaga mümkinçilik aldylar.

Şeýle hem Daşoguzyň «Gülistan» diýen ýerinde ilatyň gaz bilen üpjünçiligini gowulandyrmak maksady bilen uzynlygy 8 müň 268 metr bolan orta basyşly gaz geçirijisi gaýtadan çekildi.

Häzirki wagtda gazçylar ýakynda oturdylan 20 töweregi gaz sazlaýjy we gaz paýlaýjy desgalarda anyklaýyş işlerini geçirýärler, şeýle hem gaz torlaryndaky beton diregleri çalyşýarlar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.