ÇAGALARYŇ DYNÇ ALYŞ MÖWSÜMI ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/407/original-15f3384507fe97.jpeg
Yurdumyzda durmuşyň gül-gunçasy çagalaryň tomusky we gyşky dynç alyş möwsüminde wagtyny netijeli geçirmegi üçin ähli amatly şertler bar. Çagalaryň müňlerçesi ýylyň-ýylyna «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky we welaýatlarymyzdaky döwrebap merkezlerde talabalaýyk dynç alýar we saglygyny pugtalan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň gyşky möwsüminde hem ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelen mekdep okuwçylarynyň ýüzlerçesi «Nebitçide» bolup, jülgäniň jümmüşindäki bu sapaly ýerde dynç aldylar. Merkezde hereket edýän sport, bedeni pugtalandyryş, surat çekmek, edebiýat we dil, drama,

Habaryň dowamyny okamak üçin