Aşgabatda Halkara nebitgaz maýa goýum forumy öz işine başlady

14:31 12.05.2021 1228

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2179/original-1609b80d76846c.jpeg

Şu gün irden Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumy öz işine başlady.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy, Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, TAPI Pipeline Company Limited forumyň guramaçylary bolup çykyş edýär. «Turkmen Forum» Hojalyk Jemgyýeti Gaffney Cline kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çäräniň bilelikdäki guramaçylary bolup çykyş edýär.

Şol bir wagtda onlaýn görnüşde geçirilýän çärä dünýäniň 42 ýurdundan 160-dan gowrak halkara nebitgaz we maýa goýum kompaniýalaryna wekilçilik edýän, şeýle hem iri halkara düzümleriniň we maliýe institutlarynyň 500 töweregi wekili gatnaşýar.

Forumyň açylyşynda oňa gatnaşyjylar Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň iberen Gutlagyny diňlediler. Onda döwlet Baştutanynyň nygtaýşy ýaly, «nebite we tebigy gaza baý bolan ýataklary daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly çalt depginler bilen özleşdirmek ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Täze ojaklary açmak, täze känleriň çägini giňeltmek, täze guýulary burawlamak ýaly işler baglaşylan şertnamalar we ylalaşyklar esasynda daşary ýurt kompaniýalary bilen bilelikde alnyp barylýar».

Şeýle hem türkmen Lideri «bu halkara forumyň ýurdumyzyň hünärmenleriniň daşary ýurtly maýadarlar bilen bilelikde özara tejribe alyşmakda, geljekde giň gerimli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hem-de ikitaraplaýyn bähbitli taslamalary ara alyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýandygyny» nygtady.

Forumyň Gün tertibine halkara we milli nebitgaz ulgamynyň aktual mowzuklary, onuň ösüşiniň ileri tutulýan ýörelgeleri girizildi. «Energetika bazarlarynda ählumumy ýörelgeler we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi» plenar mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, «Türkmengaz» DK-nyň başlygynyň orunbasary Guwanç Agajanow çykyş etdi.

Çykyş edenleriň arasynda daşary ýurtlulardan — SOCAR kompaniýasynyň prezidenti Rownag Abdullaýew, HHR-niň Türkmenistandaky ilçisi Sýan naýçen, Beýik Britaniýanyň premýer-ministriniň söwda ilçisi baronessa Nikolsan Uinterbornskaýa bar.

BMG-niň Ykdysadyýet we durmuş geňeşiniň Aziýa we Ýuwaş ummany (ESKATO) boýunça ýerine ýetiriji sekretary Armida Salsia Alisjabana we Halkara Energetika forumynyň Baş Sekretary Jozef MakMonigl wideoýüzlenmelerini iberdiler.

Forumyň işi dowam edýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.