Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar

17:10 11.05.2021 962

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2173/original-1609a366c70eda.png

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy, Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, TAPI Pipeline Company Limited forumyň guramaçylary bolup çykyş edýär.

«Turkmen Forum» Hojalyk Jemgyýeti Gaffney Cline kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çäräniň bilelikdäki guramaçylary bolup çykyş edýär.

Garaşylyşy ýaly, forumyň işine 500 töweregi wekil gatnaşar, şol sanda onlaýn görnüşdäki gatnaşyjylar bar. Çärä gatnaşmak üçin 40-dan gowrak ýurtdan 200-den gowrak kompaniýa arza berdi.

Bu iri pudaklaýyn çärä ençeme ýurtlaryň nebitgaz kompaniýalarynyň top-menejerleri, şeýle hem halkara we milli maliýe institutlarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Forum Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmeklige, sebit hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmeklige gönükdirilendir. Onuň çäklerinde Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmeklige we sebitiň energetika howpsuzlygyny berkitmeklige gönükdirilendir.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.