Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

17:07 11.05.2021 953

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2171/original-1609a35e9ee545.jpeg

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.

Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen TIGAS tehnologiýasy esasynda Ahal welaýatynyň Owadandepe şäherçesinde Tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa benzin öndürýän dünýädäki ilkinji zawod guruldy. 2019-njy ýylyň iýun aýynda ulanylmaga berlen bu toplum, EURO-5 standartyna laýyk gelýän 600 müň tonna ekologiýa taýdan arassa sintetik ECO-93 benzini, şeýle hem ugurdaş önümlerden 115 müň tonna suwuklandyrylan gaz, şeýle hem 12 müň tonna düzüminde kükürt bolmadyk dizel ýangyjyny öndürmek üçin niýetlenendir.

Gazbenzin ulanylanda 50 esse az kükürt, 3,5 esse az benzol, beýleki ysly uglewodorodlar 20% az bolup, daşky gurşawa zyýanly gazlaryň ýaýramagyny ep-esli azaldyp biler.

Owadandepdäki GTG zawody halkara guramalarynyň birnäçe şahadatnamalary bilen sylaglanyldy, şol sanda «Guinness World Records» kompaniýasynyň «Tebigy gazdan benzin öndürmek boýunça dünýäde ilkinji zawod» Şahadatnamasy, ABŞ-nyň daşky gurşawy goramak gaznasyndan «Ekologiýa taýdan arassa» Şahadatnamasy, Şweýsar federal tehnologiýa institutynyň «Innowaion tehnologiýalar» Şahadatnamasy bilen sylaglanyldy.

Ýakynda geçiriljek forumda Haldor Topsoe-nyň wekili "Uglewodorod monetizasiýasy pudagyndaky maýa goýum taslamalary - geljege göz aýlamak" atly sessiýada çykyş etmegi we kompaniýanyň Türkmenistandaky we dünýädäki taslamalary barada gürleşmegi meýilleşdirýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.