Awstriýanyň ýokary okuw mekdebi HNGU-nyň talyplaryna talyp haklaryny hödürleýär

17:39 06.05.2021 988

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2147/original-1609391a485ad7.jpeg

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň hem-de Awstriýanyň Leoben dag uniwersitetiniň rektorlary iki ýokary okuw mekdepleriniň arasynda 2020-nji ýylda gol çekilen Özara düşünişmek hakynda Ähtnama laýyklykda, ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça onlaýn gepleşikleri geçirdiler.

HNGU-nyň rektory Baýrammyrat Atamanow we Dag uniwersitetiniň rektory Wilfrid Eýhlseder öz ýokary okuw mekdepleriniň Ähtnamanyň düzgünleriniň halkara gatnaşyklar ulgamyna implementasiýasyny maslahatlaşdylar.

Awstriýanyň ýokary okuw mekdebiniň ýolbaşçylary Leobende bilim almak üçin türkmen talyplaryna talyp haklaryny, şeýle hem hünär kämilleşdiriş okuwlaryny geçmäge mümkinçilikleri hödürleýändigini mälim etdi. Talyplar hem-de mugallymlar üçin onlaýn sapaklary guramak meýilleşdirilýär.

Leoben uniwersiteti Ýewropada öz ugrundan iň gadymy uniwersitetleriň sanawyna girýär. Ol dag magdan we nebitgaz pudaklarynda ägirt uly ylmy mümkinçiliklere eýedir.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.