Yslamabat TOPH taslamasyny tiz wagtda durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýär - HBS

10:48 10.05.2021 3284

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2155/original-1609391387561c.jpeg

Pakistanyň öňdebaryjy habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, Pakistan Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisini gurmak taslamasynyň gysga wagtda durmuşa geçirilmegine gyzyklanma bildirýär.

Pakistanyň Energetika ministri Muhammet Hammad Azhar Türkmenistanyň Yslamabatdaky ilçisi Atajan Möwlamow bilen geçirilen söhbetdeşlikde TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň we ulanylyşa girizilmeginiň gysga wagtda tamamlanmagyna gyzyklanma bildirýändigini belledi. «Daily Times» neşiriniň habaryna görä, Pakistanyň Energetika ministrliginiň ýolbaşçysy türkmen gazyny geçirmek we ibermek baradaky şertnamalaryň ähli jikme-jikliklerini TOPH taslamasyna gatnaşýan ähli ýurtlaryň özara bähbidine işlemegiň zerurdygyny aýtdy.

«Radio Pakistan» internet habarlar portaly, Türkmenistanyň ilçisiniň Pakistanyň Energetika ministri bilen duşuşygy barada teswir berip, Atajan Möwlamowyň söhbetdeşlikde türkmen tarapynyň TOPH taslamasyny durmuşa geçirmekde gazanan üstünlikleri barada habar berendigini belleýär.

Türkmen diplomaty Pakistan ministrini taslamanyň durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşykly maliýeleşdirme we turbageçirijiniň howpsuzlygy bilen baglanyşykly ähli meseleleriň ünsli seredilýändigine ynandyrdy.

2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistanyň Prezidenti Arif Alwi bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde Pakistanyň çäginde TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň başlanjak wagtyny ara alyp maslahatlaşdy.

Garaşylyşy ýaly, 2021-nji ýylda Türkmenistan Owganystanyň çäginde TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna girişer.

TOPH gaz geçirijisiniň umumy uzynlygy 1814 km, şolardan 207 km - Türkmenistanyň çäginden, 774 km - Owganystandan we 826 km - Pakistanyň çäginden Hindistanyň serhedine çenli geçer.

Taslama kuwwaty ýylda 33 milliard kub metr bolan gaz geçirijisi Galkynyş türkmen gaz ýatagyndan Owganystanyň Hyrat we Kandagar, Pakistan Kwetta we Multan şäherlerinden Hindistanyň günbataryndaky Fazilka şäherine geçer.

Türkmen böleginiň gurluşygy 2015-nji ýylyň dekabrynda başlandy we gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygy 2018-nji ýylyň fewral aýynda binýady goýuldy. Taslama Russiýa, ABŞ we dünýäniň beýleki birnäçe ýurdy tarapyndan makullanyldy. AÖB, ÝTÖB, YÖB, Saud Ösüş Gaznasy we beýlekiler TOPH taslamasyny maliýeleşdirmäge gatnaşmak isleýändiklerini mälim etdiler, çaklamalara görä taslamanyň umumy bahasy 8-10 milliard dollar bolar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.