PAÝTAGT GIJELERI

15:48 05.05.2021 197

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2138/original-1609277f32c75c.jpeg

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Daglaryň başyna şal deý oralan
Gije ýalkym çaýdy penjirelere.
Ýeke-ýeke ýanyp başlan çyralar,
Meňzedi bir geňsi şemçyralara.

Şemallaryň taryn kakan baglaryň
Bahar gelse bormy gülden heý, kemi?
Heýjany sen ajap-ajap çaglaryň-
Aşgabadym ak arzuwlaň heýkeli.

Gyzgyn çaýa düşen datly şeker deý
Gije eräp barýar ýagta ýer edip.
“Ýyldyz dagym” ýyldyzly dag bolupdyr-
Watan şanyn ile ýaýýar telediň.

“Saglyk ýoly” ajap çyralar bilen
Giňdiwar dagyna jäheklenipdir.
Ümürleç göwünli şu gije asman,
Gyz edaly Aýa sähet beripdir.

Aşgabat agşamy müň yşyk bilen,
Çalym edýär ak pamyk deý gundaga.
Didäňe diňlede gijäň aýdymyn,
Düýş görüber, gözleriňi ýumma-da...

AŞGABAT BAHARY

Daglaň depesine çermelen gyşlar
Gülälek, jüm-jüme bolup indiler.
Asman yşkyn alyp gaýdan ýagyşlar,
Ylla gökden ýürek bolup tändiler.

Ak şähriň gujagy bossany Erem,
Göýäki bir merjen ýaly, dür ýaly.
Ak gyşlarda alna ýaraşyk beren
Ak ýalkym eremän galypdyr ýaly.

Donsuz galan baýyrlara geýim eder,
Ketenä çalm eden bahar gülleri.
Aşgabadyň köçelerine seýl eder,
“Belent daglaryndan inen ýelleri”

Asman gürlär, Senem oňa goş mukam,
Ýatladyp bagşynyň gara gazmasyn.
Onsoň neneň bagşy çalmaz hoş mukam,
Şahyr şygyr ýazmabilse ýazmasyn.

Seýran SEÝITMÄMMEDOW,
Serdar etrabynyň 11-nji orta mekdebiniň mugallymy.
Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.

Başga makalalar
1601784e19c943.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1608696ffb6831.jpeg
Aşgabat — gözelligiň nusgasy (Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Aziýanyň merjen şäheri hasaplanýan Aşgabat şäherimiz binagärlik-gurluşyk, medeniýet, ekologiýa abadançylygy, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi babatynda dünýä derejesinde düýpli özgertmelere eýe boldy.


160bf096577aef.jpeg
Şanly ýyldaky şowly gadamlar

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllyk baýramyny zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak, ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň işgärleriniň baş maksadydyr.160890377af8fc.jpeg
Arkadagyň sungaty sen, Aşgabat

Dünýäde dost-doganlygyň, parahatçylygyň dabaralanýan ýurdy hökmünde ykrar edilen Arkadagly Diýarymyz paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň dabaraly toýunyň öňüsyrasynda dur. Bu gün baş şäherimiziň dünýäniň iň gözel we iň abadan şäherleriniň birine öwrülendigini nygtamak kalbymyzyň töründe buýsandyryjy duýgulary oýarýar.