BINAGÄRLIGIŇ GUDRATY

14:28 02.05.2021 174

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2109/original-1608e70afd4ea3.jpeg

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ýüregi — Aşgabat şäheriniň ajaýyp keşbi kalbyňda iň ýagşy arzuwlary döredýär we ruhuňy göterýär. Bu täsinligi gözel paýtagtymyzyň özboluşly sazlaşygy emele getirýän ak mermer binalarynda, suw çüwdürimli seýilgählerinde, reňbe-reň açylan güllerinde, saýaly baglarynda, şugla saçýan döwrebap ýollarynda, innowasion tehnologiýalaryň sazlaşygynda, şeýle-de adamlaryň şadyýanlygynda we bagtlylygynda görmek bolýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda, Aşgabat şäherinde iri gerimli gurluşyk işleri üstünlikli alnyp barylýar. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini düýpli özgertmek maksady bilen ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş-jaý toplumlary yzygiderli gurlup, ulanylmaga berilýär. Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen ýurdumyzda diňe bir täze ymaratlar, toplumlar däl, eýsem döwrebap, dünýä ülňülerine laýyk gelýän obalar, şäherler gurulýar. Bu bolsa örän jaýdar bellenilişi ýaly, gurýan, döredýän döwletiň — ata Watanymyz Türkmenistanyň ägirt uly ykdysady-syýasy mümkinçiliklerinden, kuwwatlyklaryndan habar berýär. Şeýle döwrebap iri toplumlarda bezeg aýratynlyklara aýratyn üns berilmegi we yşyklandyrmak üçin ýokary hilli enjamlaryň ulanylmagy binalara özboluşly gözellik çaýýar.

Milli Liderimiziň arhitektorçylyk taglymaty esasynda täze gurulýan şäherlerde diňe bir ýaşaýyş jaýlary däl, eýsem ýokary we orta okuw mekdepleri, çagalar baglary, medeni maksatly binalar, sport desgalary, seýilgähler, işewürlik, edara binalar toplumlary göz öňünde tutulýar. Bu amatlyklar ýaşaýjylaryň hal-durmuş ýagdaýlaryny gowulandyryp, gündelik zähmeti has-da döwrebaplaşdyrýar we ýeňilleşdirýär. Ýurdumyzyň ösüşine, halkymyzyň eşretli durmuşyna gönükdirilip, amal edilýän bu işler halkymyzyň buýsanjyna, bagtyýarlygyna beslenýär.

Aşgabat kuwwatly ykdysadyýetiň, senagatyň, ylmyň, milli binagärligiň, gurmagyň we döretmegiň, beýik ösüşleriň merkezine öwrüldi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy, Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli geçiriljek toý-baýramlar hem Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan ajaýyp döwrüniň beýik waspyna öwrüler.

Halkara derejesinde ykrar edilýän milli Liderimiziň umumadamzat bähbidine, ýagty geljege gönükdirilen nusgalyk işleri türkmen halkynyň bagtyýarlygy, asudalygy, eşretli durmuşy, agzybirligi bilen has-da ösüşlere beslenýär.

Baýramgeldi GURBANDURDYÝEW,
Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň uly mugallymy.
Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW.

Başga makalalar
1601784e19c943.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1608696ffb6831.jpeg
Aşgabat — gözelligiň nusgasy (Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Aziýanyň merjen şäheri hasaplanýan Aşgabat şäherimiz binagärlik-gurluşyk, medeniýet, ekologiýa abadançylygy, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi babatynda dünýä derejesinde düýpli özgertmelere eýe boldy.


160bf096577aef.jpeg
Şanly ýyldaky şowly gadamlar

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllyk baýramyny zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak, ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň işgärleriniň baş maksadydyr.160890377af8fc.jpeg
Arkadagyň sungaty sen, Aşgabat

Dünýäde dost-doganlygyň, parahatçylygyň dabaralanýan ýurdy hökmünde ykrar edilen Arkadagly Diýarymyz paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň dabaraly toýunyň öňüsyrasynda dur. Bu gün baş şäherimiziň dünýäniň iň gözel we iň abadan şäherleriniň birine öwrülendigini nygtamak kalbymyzyň töründe buýsandyryjy duýgulary oýarýar.