TOP halkara elektrik geçirijisi gurulýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1661/original-1602df3063693c.png
Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistany ösen senagatly döwlete öwürmek, milli ykdysadyýetimiziň eksport mümkinçiligini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek we artdyrmak baradaky maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginde ýurdumyzyň elektroenergetika pudagyna hem möhüm orun berilýär. Gahryman Arkadagymyzyň «Açyk gapylar» syýasaty esasynda ýurdumyzyň daşary döwletler bilen ähli ugurlardaky dostlukly we hoşniýetli gatnaşyklary ýokary derejelere göterilýär. Ýurdumyzyň özara bähbitli döwletara gatnaşyklarynda täze sahypalar açylyp, köpugurly gatnaşyklar barha pugtalanýar.

Habaryň dowamyny okamak üçin