Mary welaýatynyň gaz üpjünçilik ulgamynyň howpsuzlygy — gazçylaryň esasy wezipesi

15:14 14.01.2021 1013

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1456/original-15ffeddc3162c1.jpeg

«Baýramalyşähergaz» hojalyk kärhanasynyň gazçylary «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň önümçilik düzümleri bilen bilelikde 2021-nji ýyla ynamly gadam basdylar.

Gazçylar Mary welaýatynyň çägindäki gaz torlaryndan peýdalanmak, ýaşaýyş jaýlarynyň, kommunal we senagat desgalarynyň gaz enjamlaryny abatlamak we hyzmat etmek boýunça hyzmatlaryň giň toplumyny ýerine ýetirýärler.

Kärhananyň baş maksady — şäheriň gaz üpjünçilik ulgamlarynyň ählisiniň howpsuzlygyny, şeýle hem hödürlenilýän hyzmatlaryň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek bolup durýar. Häzirki wagtda hyzmat edilýän gaz geçirijileriň uzynlygy 230 kilometrden gowrakdyr, şol sanda 5 sany gazpaýlaýjy enjamlar, 109 sany gaz sazlaýjy nokatlar bar.

Geçen ýylyň ahyrynda ýaşaýyş jaýlaryň birine uzynlygy 200 metr bolan gaz geçirijisi çekildi, şeýle hem täze gaz sazlaýjy enjam ulanyşa girizildi. Daşarky gaz geçirijileriň howpsuzlygyny guramak, tehniki ideg işlerini ýokary hünär taýýarlykly ussalar, tehnikler we slesarlar ýerine ýetirýärler. Dispetçerlik gullugy gije-gündizleýin tertipde iş alyp barýar.

Kärhananyň zähmetkeş topary ýetilen sepgitde saklanman, depginli ösmek bilen, geljegi uly meýilnamalary we taslamalary durmuşa geçirýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.