Garaşsyzlyk bilen galkynan şahyryň täze kitaby neşir edildi

10:21 23.04.2024 563

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10596/original-16627453cdbee9.jpg

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýazyjy-şahyrlaryň, žurnalistleriň, umuman, medeniýet we sungat bilen meşgullanýan ähli adamlaryň dürli neşirlerde köpçülige ýetirýän eserlerinde galkynyşyň, ruhubelentligiň, ýurdumyza guwanç, buýsanç duýgusynyň güýçlüdigi mese-mälim görünýär. Ýeri gelende ýene-de bir aýratynlygyň aýyl-saýyl öňe çykýandygyny bellemelidir. Türkmenistanda berkarar döwletiň gurulmagy bilen diňe medeniýet, sungat adamlarynyň däl, eýsem, beýleki pudaklaryň işgärleriniň arasynda hem döredijilik işine höwesli girişýäni örän köp. Olar gazet-žurnallarda, teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygy çykyş edýärler. Şeýle zehinli awtorlaryň arasynda «Nebit-gaz» gazeti bilen işleşýänleri hem bar. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň iş dolandyryş bölüminiň başlygy Rahman Döwletow şolaryň biridir.

Şahyryň döredijiliginiň tematikasy baý we köptaraplaýyndyr, goşgularynyň sadadan çeperligi, akgynlylygy, esasan hem, halkyň durmuşyna örän ýakynlygy okyjyny özüne çekýär. Awtoryň şygyrlarynyň süňňünden Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly gahryman Serdarymyza, Garaşsyz ýurdumyza, gözel ilimize söýgi we buýsanç eriş-argaç bolup geçýär. Ýakynda bolsa Rahman Döwletowyň Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan çap edilen täze kitaby okyjylara gowuşdy. «Kalp owazlary» atly dört bölümden ybarat goşgular çemeni tutuşlygyna watansöýüjilik we millilik ruhuna ýugrulan, kitapda asyllylyk, sabyr-kanagatlylyk, halallyk ýaly belent adamçylyk sypatlary çür depä göterilýär. Bu hem şygyrlaryň terbiýeleýjilik ähmiýetini artdyrýar.

Döredijilikde öz ýoluňy tapmak, özbaşdak äheň, biçüw, ýörelge gözlemek kämillige ymtylyşdyr. Şahyryň sadadan halky goşgularynyň ählisi diýen ýaly adamlara mähirli garamagy, birek-birege hormat goýmagy, ata Watanyň her bir nokadyny, her gysym topragyny on iki süňňüň bilen söýmegi ündeýär. Şahyr bu ündewi özboluşly ýol bilen bermegi başarypdyr.

Biz jogapkärli işiniň daşyndan döredijilik dünýäsini ymykly hemra edinen zehinli şahyra geljekde hem üstünlik arzuw edýäris. Goý, onuň adamlaryň biri-birine ýagşylyk etmek, mähir-mylakatly bolmak, ata Watanymyzy il-güni bilen söýmek, perzent terbiýesi, ene-ata borçlulyk we olaryň hatyrasyny hemişe ileri tutmak pikirini baş maksat saýýan goşgularynyň we täze kitabynyň höwri köp bolsun.

Başga makalalar
1610bca480f8d6.jpeg
Türkmenistan we Täjigistan ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär

Türkmenistanyň we Täjigistanyň Liderleri çarşenbe güni geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça demir ýol ulaglary, ýolagçylary we ýükleri daşamak hem-de üstaşyr geçirmek ulgamynda hyzmatdaşlyk etmekde hökümetara ylalaşyklara gol çekdiler.


1610bca7e67b38.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow we Emomali Rahmon söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegi ylalaşdylar

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Emomali Rahmonyň arasynda çarşenbe güni geçirilen gepleşikleriň netijesinde taraplar Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 2022-2023-nji ýyllarda haryt dolanyşygyny köpeltmek barada «Ýol kartasyna» gol çekdiler.


1610bb8c2f0c58.jpeg
Türkmenistan we Täjigistan nebit önümlerini we suwuklandyrylan gazy ibermek boýunça Hökümetara ylalaşygyna gol çekdiler

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Nebit önümlerini we suwuklandyrylan uglewodorod gazyny ibermek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga gol çekildi.


16555bf209339b.jpg
Aşgabatda 17-19-njy noýabrda «Iran Project» sergisi we türkmen-eýran işewürler forumy geçiriler

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2023-nji ýylyň 17–19-njy noýabrynda geçiriljek Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisini geçirmäge taýýarlanýar.


16555bed1c3046.jpg
Nebitgaz, ulag, ekologiýa — Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda

Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça komitetleriň başlyklary R.Meredowyň we H.Tsubaýyň arasynda geçirilen söhbetdeşlikde energetika, gaz-himiýa we nebiti gaýtadan işlemek pudaklardaky, ulag-aragatnaşyk ulgamyndaky we daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine üns çekildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.