Aşgabatda ulag boýunça halkara maslahat 170-den gowrak daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini jemlär

17:15 16.07.2022 7743

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/5080/original-162d1457857f40.jpeg

Geljek duşenbe güni Aşgabatda sebit we sebitara gatnaşyklary berktimäge we ösdürmäge gönükdirilen ulag we üstaşyr geçelgeleri dikeltmeklige bagyşlanan Halkara maslahat geçiriler. “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly halkara maslahatyna gatnaşjak delegatlaryň 400-den gowragy hasaba alyndy.

Bu iri halkara forumy 18-19-njy iýulda Aşgabatda geçiriler we oňa daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylarynyň 170-den gowragy, ýerli kompaniýalaryň 90-a golaýy gatnaşar. Çykyş etjekleriň arasynda Türkmenistan hökümetiniň we halkara guramalaryň, bilermenler jemgyýetiniň, döwlet we telekeçilik düzümleriniň wekilleri bolar.

Maslahat Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda adaty we onlaýn görnüşde geçiriler. Şol bir wagtyň özünde çykyş edýänleriň we gatnaşýanlaryň köpüsi Zoom platformasynyň üsti bilen dünýäniň dürli künjeklerinden prezentasiýalara we çekişmelere gatnaşarlar.

Bu konferensiýa pikir alyşmak üçin, baglanyşyklylyk strategiýasyny, sanlaşdyrma syýasatyny we pudagy dekarbonizasiýalaşdyrmak (uglerod zyňyndylaryny azaltmak),  ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak boýunça iň gowy çözgütleri ara alyp maslahatlaşmak üçin dürli ýurtlardan häkimiýet we işewürler toparlarynyň wekillerini, ýöriteleşen we bir ugurda iş alyp barýan kompaniýalary birleşdirer. Mundan başga-da, forum gyzyklanma bildirýän delegatlar üçin teklipleriň we taslamalaryň onlaýn ýa-da ýüzbe-ýüz ýagdaýda has jikme-jik gözden geçirilmegi üçin Türkmenistanyň ulag ulgamynda möhüm wezipeleri eýeleýän işgärler bilen aragatnaşyk gurmaga esas bolup hyzmat eder.

“Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly maslahat “kümüş” hemaýatkärleri bolan “Türkmen Ak Ýol”, Ynamly ýol hyzmaty”, “Altyn döwür”; “bürünç” hemaýatkärleri – THADA,  “UlagExh”, “Mermer Kenar”, “At Abraý” ýaly türkmen kompaniýalarynyň hem goldawyna eýe boldy.

Halkara maslahat Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň başlangyjy boýunça guralýar. Esasy guramaçylaryň hatarynda "Türkmendemirýollary", "Türkmenawtoulaglary", "Türkmendeňizderyayollary", "Türkmenhowaýollary" we Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi bar.

Maslahat Türkmen  logistik assosiasiýasy we «Türkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda guralýar.

Goşmaça maglumat almak üçin we maslahata onlaýn görnüşde gatnaşmak üçin (hasaba alyş möhleti 17-nji iýula çenli) forumyň web-sahypasyna giriň.

Başga makalalar
1644ccb8824496.jpeg
Türkmenistanyň BAE-däki ilçisi: emirlikleriň işewürliginiň türkmen bazarynda ornuny berkitmekde gyzyklanmasy artýar

Soňky ýyllarda Türkmenistan gaz şahalary Hytaýa, Russiýa, Azerbaýjana, Gazagystana, Özbegistana we Eýrana uzaýan sebitde iri gaz merkezi hökmünde ornuny has hem berkitdi. Ýurdumyz gaz ugurlarynyň eksportynyň çäklerini giňeltmegiň üstünde işleýär. Bu barada Türkmenistanyň BAE-däki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Serdarmämmet Garajaýew Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça 26-27-nji aprelde Dubaýda geçirilen halkara forumda eden çykyşynda belledi.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


1644ccab80d7fc.jpeg
«Türkmengaz» DK-nyň pudaklaýyn instituty kükürti zyýansyzlandyrmagyň oňyn usullaryny işläp taýýarladylar

Türkmenistanyň känlerinde tebigy gazy çykarmak prosesinde galýan kükürdiň uly möçberlerini zyýansyzlandyrmak meselesiniň oňyn çözgütlerini «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň hünärmenleri işläp düzdüler. Bu barada YBI-niň direktory Baýrammyrat Pirnyýazow 26-27-nji aprelde Dubaýda geçirilen Türkmenistanyň energetika pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumda eden çykyşynda belledi.