Geçen hepdeniň birža täzelikleri

16:27 26.08.2020 4289

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/498/original-15f3a1d7704164.jpeg

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýanyň, ABŞ-nyň, BAE-niň, Omanyň, Gazagystanyň hem-de Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiakerosini, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny we dizel ýangyjyny hem-de «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen polietileni we ýokary dykyzlykdaky polietileni satyn aldylar.

Mundan başga-da, Russiýa Federasiýasynyň, Gyrgyzystanyň we Azerbaýjanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna jinsi matalaryny we nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 19 million 693 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Türkiýäniň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň we Pakistanyň işewürleri jemi bahasy 3 million 696 müň manatdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni, şeýle-de pagta süýümini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy 1 million 649 müň manatlykdan gowrak boldy.

Başga makalalar
1651babf88da6c.jpg
Täze tehnikalar gelip gowuşdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly baýramçylygynyň öň ýanyndaky günlerde «Türkmengaz» döwlet konserniniň önümçilik desgalaryny üpjünleýiş müdirliginiň Marydaky 2-nji bazasyna Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan täze tehnikalar — gaz berýän guýulary düýpli abatlamak üçin göteriji buraw desgalary gelip gowuşdy. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň döwletimiziň baş baýramy mynasybetli türkmen gazçylaryna ajaýyp toý sowgady boldy.


1651bb00be56a6.jpg
Türkmenistanyň energetika toplumy Dubaýda ADIPEC – 2023 sergisine gatnaşyjylaryň köp sanlysynyň ünsüni çekdi

Abu-Dabide ADIPEC – 2023 sergisiniň barşynda Türkmenistanyň energetika toplumy Norwegiýa, Şweýsariýa, BAE, Katar, Azerbaýjan, Hindistan, Pakistan, ABŞ, Kanada we beýleki köpsanly döwletlerden ýüzlerçe kompaniýanyň ünsüni çekdi. Türkmen energetika toplumyna gyzyklanma bildiren iri halkara kompaniýalarynyň hatarynda - Sinopec, Rime, CGG, EGS, Xiat, ICA-Finance, S&P Global we beýlekiler bar.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


1651bb108e6f64.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda kerosin we polipropilen ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.