YGTYBARLY ÜPJÜN EDILÝÄR

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/410/original-15f3386f872fef.png
Häzirki zaman dünýäsiniň ösüşlerini ykdysadyýetiň nebitgaz toplumyndan üzňe göz öňüne getirmek mümkin däl. Biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyz bolsa bu gün dünýäniň ýangyç-energetika babatynda öňdebaryjy döwletleriniň hatarynda tanalýar. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar to — Kämil enjamlardyr tilsimatlar bilen birkemsiz üpjün edilen kärhanamyzda her bir iş ornunda halal işlemek, müşderilere göreldeli hyzmat etmek esasy talapdyr. Kärhanamyzda we garamagymyzdaky beketlerde bar bolan dürli enjamlaryň hemişe saz hereket etmegi hem baş wezipämiz bolup durýar. Ýangyçlary

Habaryň dowamyny okamak üçin