TÄZE SEPGITLERE UGUR ALYNDY

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/408/original-15f33850f6d75e.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary hem özüniň mübärek gadamy bilen halkymyza egsilmez şatlyk we ýokary ruhubelentlik getiren «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan täze — 2020-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Müdirligiň g Geçen ýylda müdirligiň gazçylarynyň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Daşoguz welaýatyny gazlaşdyrmak boýunça ülşüniň işçi-hünärmenleri bilen bilelikde bitewi gaz ulgamynda alyp baran düýpli abatlaýyş işleriniň netijesinde welaýatyň ilatynyň we edara-kärhanalaryny

Habaryň dowamyny okamak üçin