«Täjibaý» känindäki täze guýudan tebigy gaz akymy alyndy

15:59 26.08.2020 5859

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/436/original-15f3281814a49d.jpeg

«Täjibaý» käninden günlük debiti 400 müň kub metrlik tebigy gazyň senagat akymy alyndy.

Garagum sährasynyň geljegi uly meýdançasynda gözleg guýusyny «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň hünärmenleri üstünlikli işläp taýýarladylar. Täze guýynyň öndürijilikli plasty 3700 metr çuňlukda ýerleşýär.

«Türkmengeologiýa» DK-nyň ygtyýarynda — buraw işleriniň tizligini we hilini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän ýokary öndürijilikli enjamlardyr tehnikalar bar.

Lebap welaýatynyň günortasynda ýerleşen «Täjibaý» täze gaz käni 2019-njy ýylyň dekabrynda ulanyşa girizildi. Bu ýerde «mawy ýangyjy» senagat taýdan çykarmak işini «Türkmengaz» döwlet konserniniň Lebap gazçykaryş müdirliginiň hünärmenleri alyp barýarlar. Ilkinji ulanyş guýusyndan eýýäm onlarça million kub metr gaz alyndy. Ýakyn ýyllarda promyselde tebigy gazyň çykarylyşy täze ulanyş guýularyny işe girizmegiň hasabyna düýpli artar.

2019-njy ýylyň oktýabrynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2019» halkara maslahatynda habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň uglewodorod serişdeleri 71 milliard tonna nebit barabarlygynda bahalandyrylýar, şolardan 20 mlrd tonna nebit we 50 trln kub metrden gowrak tebigy gaz. Gaz ätiýaçlygy boýunça iň irisi 27,4 trln kub metr gazy bolan «Galkynyş» käni bolup durýar.

Başga makalalar
1651babf88da6c.jpg
Täze tehnikalar gelip gowuşdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly baýramçylygynyň öň ýanyndaky günlerde «Türkmengaz» döwlet konserniniň önümçilik desgalaryny üpjünleýiş müdirliginiň Marydaky 2-nji bazasyna Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan täze tehnikalar — gaz berýän guýulary düýpli abatlamak üçin göteriji buraw desgalary gelip gowuşdy. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň döwletimiziň baş baýramy mynasybetli türkmen gazçylaryna ajaýyp toý sowgady boldy.


1651bb00be56a6.jpg
Türkmenistanyň energetika toplumy Dubaýda ADIPEC – 2023 sergisine gatnaşyjylaryň köp sanlysynyň ünsüni çekdi

Abu-Dabide ADIPEC – 2023 sergisiniň barşynda Türkmenistanyň energetika toplumy Norwegiýa, Şweýsariýa, BAE, Katar, Azerbaýjan, Hindistan, Pakistan, ABŞ, Kanada we beýleki köpsanly döwletlerden ýüzlerçe kompaniýanyň ünsüni çekdi. Türkmen energetika toplumyna gyzyklanma bildiren iri halkara kompaniýalarynyň hatarynda - Sinopec, Rime, CGG, EGS, Xiat, ICA-Finance, S&P Global we beýlekiler bar.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


1651bb108e6f64.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda kerosin we polipropilen ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.