Wengriýa gazy import etmekde Türkmenistany geljegi uly hyzmatdaş hasaplaýar

11:34 26.08.2020 6247

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/397/original-15f312303272d5.jpeg

Wengriýa, esasanam, «Günorta gaz geçelgesi» arkaly tebigy gazyň importy bilen gyzyklanýar we Türkmenistany bu babatda geljegi uly hyzmatdaş hasaplaýar diýip, Trend agentligi Wengriýanyň Daşary işler we söwda ministrligine salgylanyp habar berýär.

Wengriýanyň Daşary işler ministrligi ýurtlaryň energiýa pudagynda hyzmatdaşlyk barada ozal hem gürleşendigini aýtdy.

«Wengriýanyň Daşary işler we daşary söwda ministri Piter Siýýartonyň 2019-njy ýylyň 20-nji maýynda Aşgabatda geçiren gepleşiklerinde hem energiýa meselesine üns çekildi» - diýip, ministrlik belleýär. Mundan başga-da, ministrlik ýurtlaryň işjeň hyzmatdaşlyk edýän beýleki ugurlary barada-da durup geçdi.

«Günorta gaz geçelgesi» ÝB-niň geljegi uly taslamalarynyň biri bolup, başlangyç tapgyrynda Hazar sebitinden Gruziýanyň we Türkiýäniň üsti bilen Ýewropa 10 milliard kub metr azerbaýjan gazyny ibermegi göz öňünde tutýar. 2019-njy ýylyň fewral aýynda «GGG» boýunça Konsultatiw geňeşiň mejlisinde Ýewropa Bileleşigi we Azerbaýjan Türkmenistana bu taslama goşulmagy teklip etdi.

ÝB «Günorta gaz geçelgesiniň» bir bölegi boljak Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygyna aýratyn ähmiýet berýär. Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasy azyndan 30 ýylyň dowamynda türkmen gazyny uly möçberlerde Ýewropa bazarlaryna ibermekligi göz öňünde tutýar.

Bu ugurda hem, beýleki ugurlarda hem iri energetiki taslamalary durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň ähli mümkinçilikler bar. Munuň üçin ýurduň çäginde zerur bolan infrastruktura, şol sanda Türkmenistanyň günbataryndan gündogaryna gazy ibermek üçin «Gündogar-Günbatar» gaz geçirijisi döredildi.

Gaz ätiýaçlygy boýunça ýurdumyzyň dünýäniň öňdäki üçlügine girýändigi hem möhüm ähmiýete eýedir. Bu bolsa birnäçe ugurlar boýunça «mawy ýangyjy» uzakmöhletleýin ibermek üçin kepilligi üpjün edýär.

Başga makalalar
1651babf88da6c.jpg
Täze tehnikalar gelip gowuşdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly baýramçylygynyň öň ýanyndaky günlerde «Türkmengaz» döwlet konserniniň önümçilik desgalaryny üpjünleýiş müdirliginiň Marydaky 2-nji bazasyna Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan täze tehnikalar — gaz berýän guýulary düýpli abatlamak üçin göteriji buraw desgalary gelip gowuşdy. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň döwletimiziň baş baýramy mynasybetli türkmen gazçylaryna ajaýyp toý sowgady boldy.


1651bb00be56a6.jpg
Türkmenistanyň energetika toplumy Dubaýda ADIPEC – 2023 sergisine gatnaşyjylaryň köp sanlysynyň ünsüni çekdi

Abu-Dabide ADIPEC – 2023 sergisiniň barşynda Türkmenistanyň energetika toplumy Norwegiýa, Şweýsariýa, BAE, Katar, Azerbaýjan, Hindistan, Pakistan, ABŞ, Kanada we beýleki köpsanly döwletlerden ýüzlerçe kompaniýanyň ünsüni çekdi. Türkmen energetika toplumyna gyzyklanma bildiren iri halkara kompaniýalarynyň hatarynda - Sinopec, Rime, CGG, EGS, Xiat, ICA-Finance, S&P Global we beýlekiler bar.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


1651bb108e6f64.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda kerosin we polipropilen ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.