«Gara altynyň» önümçiligine sementleýjileriň goşandy

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/3339/original-1619355ca0f610.jpeg
Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşine «Türkmennebit» DK-nyň müdirlikleri saldamly goşant goşýarlar. Şolaryň arasynda «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirligi hojalyk hasaplaşygyndaky edara bolup, işi üznüksiz önümçil Häzirki wagtda Goturdepe, Barsagelmez, Uzynada, Nebitdag, Gumdag, Guýjuk, Gögerendag, Ördekli, Ekizak, Altyguýy, Körpeje, Günorta Gamyşlyja, Nebitlije, Ekerem, Keýmir, Kemer, Akpatlawuk, Adamguduk, Çekişler ýaly nebitgaz ýataklarynyň guýularynda sementlemek bilen bagly möhüm işler müdirligimiziň

Habaryň dowamyny okamak üçin