«Mawy ýangyjyň» höziri

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/3235/original-16180cd7e0e9be.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gurbansoltanejeetrapgaz» gaz hojalygy edarasynyň gazçylary etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda bagtyýarlyk döwrümiziň belent ruhuna mahsus işleri durmuşa geçirýärler. Bu ugur Edaranyň işgärleri tarapyndan häzirki döwürde etrabyň çäginde bar bolan dürli ululykdaky gaz geçirijileriň 1210 kilometre golaý ýerine, gaz sazlaýjy we paýlaýjy enjamlaryň bolsa 513 sanysyna ýokary derejede hyzmat edilýär. Munuň özi etrabyň 24609 sany hojalygynyň ilatynyň ýylyň islendik döwründe

Habaryň dowamyny okamak üçin