Bellenilen meýilnamalar möhletinde amala aşyrylýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/3234/original-16180cd0aceb4d.jpeg
Mary welaýatynyň ilatynyň hem-de onuň çäklerindäki edara-kärhanalaryň ýylyň bütin dowamynda «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün edilmeginde «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň beýleki gaz üpjünçilik, gaz hojalyk edaralary bilen birlikde Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gaz gurluşyk Olar «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň buýurmalary esasynda welaýatyň obalarynda, şäherdir şäherçelerinde täze döreýän ilatly ýerleri Milli maksatnama laýyklykda gazlaşdyrmak, ozaldan ulanylýan ýokary, orta basyşly gaz geçirijileriň durkuny täzelemek boýunça möhüm ähmiýetli gaz gurluşyk işlerini ý

Habaryň dowamyny okamak üçin